top of page

Πρόσληψη Δικηγόρου για το Επιμελητήριο Κεφαλληνίας & Ιθάκης

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ


Για την πλήρωση μίας (1) θέσης δικηγόρου παρά πρωτοδίκαις με έμμισθη εντολή στην

Υπηρεσία του Γενικού Εμπορικού Μητρώου του Επιμελητηρίου.

Το Επιμελητήριο Κεφαλληνίας και Ιθάκης

Έχοντας υπόψη:

1.Τις διατάξεις του Νόμου 4497/2017 (ΦΕΚ 171/Α /2017) «Άσκηση υπαίθριων εμπορικών ໄ

δραστηριοτήτων, εκσυγχρονισμός της επιμελητηριακής νομοθεσίας και άλλες διατάξεις».

2.Τις διατάξεις του Νόμου 4635/2019 (ΦΕΚ 167/Α/30-10-2019) «Επενδύω στην Ελλάδα και

άλλες διατάξεις» και συγκεκριμένα του άρθρου 87, με το οποίο συνιστώνται θέσεις

δικηγόρου πλήρους απασχόλησης σε κάθε Επιμελητήριο όπου λειτουργεί Υπηρεσία ΓΕΜΗ.

3.Τις διατάξεις του Νόμου 4194/13 «Νέος Κώδικας Δικηγόρων» (ΦΕΚ 208/Α /27.09.2013),

όπως τροποποιήθηκε και ισχύει σήμερα και συγκεκριμένα των άρθρων 42 και επόμ. αυτού.

4.Τις διατάξεις της παρ. 2 περ. ιβ.’ του αρ. 14 του ν. 2190/1994 «Σύσταση Ανεξάρτητης

Αρχής για την επιλογή προσωπικού και ρύθμιση θεμάτων διοίκησης» (ΦΕΚ 28/τ.Α’/3-3-

1994) σύμφωνα με τις οποίες δεν υπάγονται στις διατάξεις των κεφαλαίων Α ໄ, Β ໄ και Γ ໄ, του

ίδιου νόμου, οι παρέχοντες υπηρεσίες με έμμισθη εντολή.

5.Τις διατάξεις του ΠΔ. 50/2001 (ΦΕΚ 39/Α/5-3-2001) «Καθορισμός των προσόντων

διορισμού σε θέσεις φορέων του δημόσιου τομέα» και συγκεκριμένα των άρθρων 1 και 2,

ως και 27 και 28 αυτού.

6.Την με αριθμό 38848-14/4/2020 Κοινή Υπουργική Απόφαση των Υφυπουργών

Οικονομικών και Ανάπτυξης και Επενδύσεων (ΦΕΚ 1608/Β/27-4-2020) «Σύσταση Οργανικών

θέσεων επιστημονικού συνεργάτη (δικηγόρου) πλήρους απασχόλησης στις Υ.Γ.Ε.ΜΗ. των

Επιμελητηρίων, που προβλέπονται στην παρ. 6 του άρθρου 87 του Νόμου 4635/2019

(Α/167).

7.Την εγκύκλιο με αριθμό 2/31029/ΔΕΠ/6-5-2016 με ΑΔΑ: ΩΛ9ΣΗ-0ΝΜ του Αναπληρωτή

Υφυπουργού Οικονομικών «Παροχή οδηγιών για την εφαρμογή των διατάξεων του

Κεφαλαίου Β ́ του Νόμου 4354/2015 (ΦΕΚ 176/Α).

8.Την με αριθμό Πράξη Υπουργικού Συμβουλίου 33/2006 (ΦΕΚΑ,280), όπως ισχύει σήμερα

μετά την παράτασή της με την ΠΥΣ 49/2019 (ΦΕΚ Α,123) και συγκεκριμένα το άρθρο 4, παρ.

1, εδάφ. ιβ’ , περί εξαίρεσης από την αναστολή των διορισμών στον ευρύτερο δημόσιο

τομέα κάθε προσώπου ειδικών κατηγοριών, εφόσον ο διορισμός επιβάλλεται από ρητή

διάταξη νόμου χωρίς να καταλείπεται στάδιο διακριτικής εκτίμησης στην αρμόδια

διοικητική αρχή.


9.Το υπ. αρ. 799/17-11-2020. έγγραφο της Διεύθυνσης του Επιμελητηρίου, σύμφωνα με το

οποίο η μηνιαία δαπάνη που θα προκληθεί στον προϋπολογισμό από την ως άνω

πρόσληψη, ανέρχεται στο ποσό των 1.210 ευρώ και η ετήσια δαπάνη στο ποσό των 14.520

ευρώ πλέον τυχόν επιδομάτων.

10.Τις υπηρεσιακές ανάγκες του Επιμελητηρίου, και ειδικότερα της Υπηρεσίας Γ.Ε.ΜΗ.

αυτού, που καθιστούν αναγκαία την υποστήριξη και επικουρία του έργου της με κάλυψη

της προβλεπόμενης θέσης επιστημονικού συνεργάτη (δικηγόρου) με έμμισθη εντολή.

Π Ρ Ο Κ Η Ρ Υ Σ Σ Ε Ι

Mία (1) θέση επιστημονικού συνεργάτη - δικηγόρου, πλήρους απασχόλησης, στο

Επιμελητήριο, Υπηρεσία Γενικού Εμπορικού Μητρώου, με σχέση έμμισθης εντολής, με

πάγια μηνιαία αντιμισθία, σύμφωνα με τις διατάξεις του αρ. 43 του ν. 4194/2013. Οι

αποδοχές του δικηγόρου που θα προσληφθεί καθορίζονται από τις διατάξεις της παρ. 1 του

αρ. 9 του ν. 4354/2015. Αυτός θα ασφαλίζεται στον οικείο ασφαλιστικό του φορέα,

σύμφωνα με την εκάστοτε ισχύουσα νομοθεσία. Υποχρεούται επίσης να παρέχει τις

υπηρεσίες του στο οικείο κατάστημα του Επιμελητηρίου και στην Υπηρεσία του Γενικού

Εμπορικού Μητρώου, κατά τον χρόνο της λειτουργίας αυτού, προκειμένου να

ανταποκρίνεται στις εκάστοτε υπάρχουσες υπηρεσιακές ανάγκες.

Α. ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ

Το αντικείμενο της απασχόλησης του δικηγόρου που πρόκειται να προσληφθεί θα είναι η

συνεργασία και η στήριξη της Υπηρεσίας του Γενικού Εμπορικού Μητρώου του

Επιμελητηρίου, κατά την άσκηση του προληπτικού ελέγχου νομιμότητας των αιτήσεων

εγγραφής, μεταβολής, διαγραφής καθώς και κάθε άλλης καταχώρισης στο Γ.Ε.ΜΗ, η

υπηρεσία του οποίου έχει τις εξής αρμοδιότητες (άρθρο 87 Νόμου 4635/2019):

α. την εγγραφή των υπόχρεων, όπως ορίζονται στο άρθρο 86 του παρόντος, εξαιρουμένων

των αναφερόμενων στην παράγραφο 1 του άρθρου 1 του ν. 4441/2016 (Α` 227),

β. κάθε καταχώριση που αφορά στους υπόχρεους,

γ. (i) την παραλαβή, την πρωτοκόλληση, εφόσον δεν πραγματοποιείται με ηλεκτρονικό

τρόπο (ηλεκτρονική αίτηση καταχώρισης) και τον έλεγχο πληρότητας των σχετικών

αιτήσεων, των συνοδευτικών πράξεων, στοιχείων ή δηλώσεων, καθώς και τον έλεγχο

νομιμότητας, όπως ορίζεται από τυχόν ειδικότερες διατάξεις,

(ii) την παραλαβή, την πρωτοκόλληση, εφόσον δεν πραγματοποιείται με ηλεκτρονικό

τρόπο και τον έλεγχο αιτήσεων έγκρισης επωνυμίας ή/και διακριτικού τίτλου, καθώς και τη

δέσμευση αυτών, όπως προβλέπεται στο άρθρο 104 του παρόντος, μόνο όταν η ως άνω

διαδικασία δε γίνεται μέσω ΥΜΣ,

δ. την απάντηση σε ερωτήματα που διαβιβάζονται μέσω της ευρωπαϊκής κεντρικής

πλατφόρμας και αφορούν στις πράξεις και τα στοιχεία των άρθρων 95, 97 και 98 του

παρόντος νόμου,


ε. την έκδοση πιστοποιητικών και τη χορήγηση αντιγράφων και αποσπασμάτων σύμφωνα

με τα προβλεπόμενα στο άρθρο 111 του παρόντος νόμου,

στ. τη διεξαγωγή δειγματοληπτικού ελέγχου των αυτοματοποιημένων καταχωρήσεων που

πραγματοποιούνται σύμφωνα με το άρθρο 102 του παρόντος.


Β.ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ: Οι υποψήφιοι για την ανωτέρω θέση θα πρέπει:

1. Να είναι Έλληνες πολίτες,

2. Να μην έχουν συμπληρώσει το 67ο έτος της ηλικίας τους, σύμφωνα με τις διατάξεις της

παρ. 1 του άρθρου 45 του Κώδικα Δικηγόρων (Νόμος 4194/2013).

3. Να είναι Δικηγόροι μέλη ενός Δικηγορικού Συλλόγου της χώρας.

4. Να είναι κάτοχοι μεταπτυχιακού τίτλου σπουδών Νομικής σχολής της χώρας ή ισότιμου

τίτλου Νομικού Τμήματος Πανεπιστημιακής Σχολής ΑΕΙ της αλλοδαπής, νόμιμα

αναγνωρισμένου ως και αντίστοιχη εμπειρία (κατά προτίμηση στο εμπορικό δίκαιο) δύο

τουλάχιστον ετών μετά την απόκτηση του μεταπτυχιακού τίτλου σπουδών.

5. Αν δεν πληρούν τις απαιτήσεις της προηγούμενης παραγράφου 4, να έχουν αντίστοιχη

εμπειρία (κατά προτίμηση στο εμπορικό δίκαιο) τουλάχιστον τεσσάρων ετών μετά την

απόκτηση του βασικού τίτλου σπουδών τους και μια τουλάχιστον δημοσίευση ή

επιστημονική ανακοίνωση με θέμα σχετικό με το ανωτέρω αντικείμενο της απασχόλησής

τους, κατά το άρθρο 2 του ΠΔ 50/2001.

6. Τυχόν επιμελητηριακή εμπειρία με οποιαδήποτε μορφή θα συνεκτιμηθεί από την

επιτροπή αξιολόγησης.

7. Να έχουν άριστη γνώση της αγγλικής γλώσσας, αποδεικνυόμενη κατά τα οριζόμενα στο

άρθρο 28 του ΠΔ 50/2001 (ΦΕΚ Α 39), όπως ισχύει. ໄ

8. Γνώση και άλλης ξένης γλώσσας των χωρών-μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης,

αποδεικνυόμενη σύμφωνα με το προηγούμενο εδάφιο, θα συνεκτιμηθεί.

9. Ειδικότερα οι άρρενες υποψήφιοι, να έχουν εκπληρώσει τις στρατιωτικές τους

υποχρεώσεις ή να έχουν απαλλαγεί νόμιμα από αυτές και να μην είναι ανυπότακτοι ή να

μην έχουν καταδικαστεί για λιποταξία με τελεσίδικη απόφαση.

10. Να μην υπάρχει κώλυμα από ποινική καταδίκη ή υποδικία ή να μην τελούν υπό

επικουρική ή στερητική δικαστική συμπαράσταση, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 8

του Νόμου 3528/2007, ούτε κατά το χρόνο λήξης της προθεσμίας υποβολής των αιτήσεων,

ούτε κατά το χρόνο διορισμού.

11. Να έχουν υγεία και φυσική καταλληλότητα για την άσκηση των καθηκόντων τους,

σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο. 7 του Νόμου 3528/2007.

12. Να μην έχουν κώλυμα κατά τις διατάξεις του Α.Ν. 1256/82 και του Κώδικα Δικηγόρων.


13. Να διαθέτουν γνώσεις ηλεκτρονικών υπολογιστών, κυρίως στη σύνταξη και

επεξεργασία κειμένων.

Γ.ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ-ΕΠΙΛΟΓΗΣ:

Για την επιλογή του υποψηφίου λαμβάνεται υπόψη η επιστημονική του κατάρτιση, η

εξειδίκευση στο αντικείμενο της απασχόλησης, η επαγγελματική πείρα-επάρκεια, η άριστη

γνώση ξένης γλώσσας και η προσωπικότητά του. Η επιλογή θα γίνει επί τη βάσει του

κάτωθι πίνακα κριτηρίων αξιολόγησης και σύμφωνα με τα προβλεπόμενα σε αυτόν. Η

Επιτροπή χρησιμοποιεί ως κλίμακα βαθμολογίας για τα ανωτέρω κριτήρια την κλίμακα

μορίων 1-1000. Συνολική βαθμολογία του κάθε υποψηφίου είναι το άθροισμα της

επιμέρους βαθμολογίας κάθε κριτηρίου.

Η μοριοδότηση των κριτηρίων ορίζεται ως εξής:

Επιστημονική κατάρτιση, 0-100 μόρια,

Βαθμός πτυχίου 0-50 μόρια,

Βαθμός μεταπτυχιακού Διπλώματος 0-100 μόρια,

Επιπλέον Μεταπτυχιακός ή διδακτορικός τίτλος 0-50 μόρια,

Επαγγελματική πείρα και επάρκεια 0-200 μόρια.

Επιμελητηριακή εμπειρία 0-200 μόρια,

Προσωπικότητα του υποψηφίου 0-150 μόρια.

Γνώση αγγλικής γλώσσας 0-50 μόρια,

Γνώση άλλης ξένης γλώσσας κράτους-μέλους της Ε.Ε. 0-50 μόρια.

Γνώση Η/Υ 0-50 μόρια.

Σύνολο 0-1.000 μόρια.

Κρίσιμος χρόνος για τον έλεγχο της συνδρομής των τυπικών και ουσιαστικών προσόντων

είναι ο χρόνος λήξης της προθεσμίας για την υποβολή των αιτήσεων. Οι υποψήφιοι

αποδεικνύουν τα προσόντα, τις ιδιότητες και τα κριτήρια που λαμβάνονται υπόψη για τον

καθορισμό της σειράς αξιολόγησής τους με την κατάθεση των απαιτούμενων

δικαιολογητικών κατά τα ειδικότερα διαλαμβανόμενα στην παρούσα και στο παράρτημα.

Ως προς το κριτήριο της επιστημονικής κατάρτισης η Επιτροπή λαμβάνει υπόψη, επιπλέον

των απαιτουμένων, προσκομισθέντες τίτλους ή βεβαιώσεις μεταπτυχιακών σπουδών, τυχόν

εργασίες και άλλα επιστημονικά έγγραφα, και βαθμολογεί όλα αυτά σύμφωνα με τα

οριζόμενα στην παρούσα προκήρυξη. Ως προς τα κριτήρια της εξειδίκευσης στο αντικείμενο

απασχόλησης, της επαγγελματικής πείρας και επάρκειας, η Επιτροπή βαθμολογεί την

εμπειρία των υποψηφίων, η οποία πρέπει να αποδεικνύεται με κάθε πρόσφορο τρόπο (έτη

δικηγορίας με αφετηρία την ημερομηνία εγγραφής του/της δικηγόρου στον οικείο

δικηγορικό σύλλογο, δικαστικές αποφάσεις ή άλλες νομικές πράξεις, από τις οποίες να


προκύπτει η παράσταση του υποψηφίου, γνωμοδοτήσεις, βεβαιώσεις ή πιστοποιητικά

φορέων περί πέρατος νομικών ενεργειών), βεβαιώσεις προϋπηρεσίας, οι οποίες αν

προέρχονται από δημόσιους φορείς θα πρέπει να φέρουν αριθμό πρωτοκόλλου του φορέα

και να συνοδεύονται από το αναγκαίο αποδεικτικό υλικό ως προς την ποιοτική και

ποσοτική ενασχόληση του υποψηφίου με το περιγραφόμενο αντικείμενο απασχόλησης και

αν αυτές προέρχονται από ιδιώτες ή εργοδότες του ιδιωτικού τομέα, να φέρουν υπογραφή

και σφραγίδα του υπογράφοντος, να αναγράφουν την ιδιότητα του και στοιχεία για την

περίοδο κατά την οποία ο βεβαιών ασκούσε τα καθήκοντά του στη θέση αυτή. Η

προσωπικότητα του υποψηφίου κρίνεται σε προφορική συνέντευξη, στην οποία

αξιολογούνται οι δεξιότητες και τα προσόντα του υποψηφίου όπως είναι ενδεικτικά η

ικανότητα διαχείρισης χρόνου, η ικανότητα ανταπόκρισης σε νέα γνωστικά πεδία κλπ.

Δ. ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ - ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ:

Οι υποψήφιοι πρέπει να υποβάλουν αυτοπροσώπως ή να αποστείλουν με συστημένη

επιστολή, σε κλειστό φάκελο, στο κεντρικό κατάστημα του Επιμελητηρίου, Γραμματεία

Επιμελητηρίου (Λ. ΒΕΡΓΩΤΗ 131, ΑΡΓΟΣΤΟΛΙ, τ.κ. 28100) σε αποκλειστική προθεσμία

τριάντα (30) ημερών από την επομένη της δημοσίευσης της προκήρυξης στον ημερήσιο

τύπο 21-12-2020 αίτηση υποψηφιότητας συνοδευόμενη από τα απαραίτητα, επί ποινή

αποκλεισμού από τη διαδικασία, δικαιολογητικά:

1. Φωτοαντίγραφο των δύο όψεων του αστυνομικού δελτίου ταυτότητας ή ελλείψει

ταυτότητας, φωτοαντίγραφο των κρίσιμων σελίδων του διαβατηρίου στις οποίες

αναγράφεται ο αριθμός και τα στοιχεία ταυτότητας του κατόχου.

2.Πιστοποιητικό ποινικού μητρώου.

3.Πιστοποιητικό του οικείου Δικηγορικού Συλλόγου, από το οποίο προκύπτει η ημερομηνία

εγγραφής στο Σύλλογο, η ιδιότητα του υποψηφίου ως δικηγόρου ότι ο υποψήφιος δεν έχει

τιμωρηθεί πειθαρχικά και δεν κατέχει άλλη έμμισθη θέση.

4.Υπεύθυνη δήλωση του αρ. 8 του ν. 1599/1986, από την οποία προκύπτει ότι ο υποψήφιος

δεν τελεί υπό στερητική ή επικουρική δικαστική συμπαράσταση και δεν παρέχει τις

υπηρεσίες του, αποκλειστικά ή συστηματικά με αμοιβή σε άλλο νομικό πρόσωπο του

δημοσίου τομέα και δε λαμβάνει πάγια περιοδική αμοιβή από νομικό πρόσωπο του

δημοσίου τομέα. Δικηγόροι που κατέχουν άλλη έμμισθη θέση κατά την έννοια των

σχετικών διατάξεων του ν.4194/2013 “Κώδικας Δικηγόρων” ή που παρέχουν τις υπηρεσίες

τους σε άλλο νομικό πρόσωπο δημοσίου δικαίου, μπορούν να υποβάλουν υπεύθυνη

δήλωση με την οποία να δηλώνουν ότι εφόσον προσληφθούν στην υπηρεσία ΓΕΜΗ του

Επιμελητηρίου Αχαΐας θα παραιτηθούν από την άλλη έμμισθη θέση ή θα πάψουν να

αναλαμβάνουν υποθέσεις άλλου νομικού προσώπου ή να λαμβάνουν πάγια αμοιβή από

νομικό πρόσωπο του δημοσίου τομέα. Στην περίπτωση αυτή, δεν μπορούν να αναλάβουν

υπηρεσία αν δεν προσκομίσουν βεβαίωση του εντολέα στον οποίο παρέχουν τις υπηρεσίες

τους ότι παραιτήθηκαν από την έμμισθη θέση τους ή έπαψαν να αναλαμβάνουν υποθέσεις

ή να λαμβάνουν αμοιβή.


5.Πιστοποιητικό στρατολογικής κατάστασης, από το οποίο προκύπτει ότι οι άρρενες

υποψήφιοι έχουν εκπληρώσει τις στρατιωτικές τους υποχρεώσεις ή έχουν απαλλαγεί

νόμιμα από αυτές.

6.Υπεύθυνη δήλωση ότι διαθέτουν βασικές γνώσεις Η/Υ ειδικά στον τομέα σύνταξης και

επεξεργασίας κειμένων.

7.Βιογραφικό σημείωμα με τα στοιχεία της επιστημονικής κατάρτισης και επαγγελματικής

δράσης του υποψηφίου, στο οποίο να αναφέρεται αναλυτικά η εμπειρία του,

συνοδευόμενο από τα απαραίτητα αποδεικτικά έγγραφα.

Με την αίτησή τους οι υποψήφιοι υποβάλλουν τα απαραίτητα δικαιολογητικά για την

απόδειξη των τυπικών και ουσιαστικών προσόντων τους. Εάν δεν προσκομίσουν τα

απαιτούμενα, κατά περίπτωση δικαιολογητικά, δεν λαμβάνονται υπόψη τα προσόντα ή

οι ιδιότητες που δηλώνουν με την αίτησή τους. Στην περίπτωση ταχυδρομικής αποστολής

των αιτήσεων, το εμπρόθεσμο της αιτήσεως κρίνεται με βάση την ημερομηνία που φέρει

ο φάκελος αποστολής, ο οποίος μετά την αποσφράγισή του επισυνάπτεται στην αίτηση

του υποψηφίου. Η συμμετοχή των υποψηφίων στη διαδικασία επιλογής, προϋποθέτει

ανεπιφύλακτη αποδοχή των όρων της προκήρυξης. Συμπλήρωση τυχόν ελλειπόντων

δικαιολογητικών επιτρέπεται μόνο μέχρι τη λήξη της προθεσμίας υποβολής των

δικαιολογητικών και υποβάλλονται συνοδευόμενα σε κάθε περίπτωση από ανάλογη

αίτηση σε κλειστό φάκελο με την ένδειξη “ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗ/ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ

ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ”. Δικαιολογητικά που κατατίθενται μετά το πέρας της προθεσμίας

υποβολής δεν λαμβάνονται υπόψη.

Ε. ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΜΕΤΑΞΥ ΤΩΝ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ-ΛΟΙΠΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

1. Η επιλογή θα γίνει από πενταμελή επιτροπή, σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ.2Β του

αρ. 43 του ν. 4194/2013, η οποία θα αποτελείται από: 1.Ένα μέλος του ΝΣΚ με βαθμό

τουλάχιστον Δικαστικού Πληρεξουσίου Α’ τάξεως ή το νόμιμο αναπληρωτή του, ως

πρόεδρο, που ορίζει ο Πρόεδρος του ΝΣΚ. 2. Τρείς (3) Δικηγόρους, από τους οποίους ο ένας

με δεκαπενταετή τουλάχιστον ευδόκιμη δικηγορική υπηρεσία, οι οποίοι ορίζονται από το

Διοικητικό Συμβούλιο του Δικηγορικού Συλλόγου Αθηνών, ως μέλη.3. Έναν (1) εκπρόσωπο

του Επιμελητηρίου. Καθήκοντα γραμματέα της Επιτροπής θα ασκήσει ειδικά οριζόμενος

προς τούτο, υπάλληλος του Επιμελητηρίου

2. Εντός μηνός από την τελευταία ατομική συνέντευξη, η Επιτροπή εκδίδει αιτιολογημένη

απόφαση με τη σειρά αξιολόγησης των υποψηφίων. Η απόφαση της Επιτροπής είναι

υποχρεωτική για το Επιμελητήριο και ισχύει μόνο για την κάλυψη της θέσης που

προκηρύχθηκαν. Το Επιμελητήριο οφείλει να προσλάβει τον/την επιτυχόντα/ούσα εντός

ενός μηνός από την δημοσίευση της απόφασης της Επιτροπής, γνωστοποιώντας στο

Δικηγορικό Σύλλογο Πατρών την ανάληψη υπηρεσίας σε προθεσμία (15) ημερών.

3. Εντός (3) μηνών από τη δημοσίευση της πρόσληψης του επιτυχόντα, διενεργείται από το

Επιμελητήριο αυτεπάγγελτος έλεγχος γνησιότητας των δικαιολογητικών που έχει

υποβάλλει ο επιτυχών και είναι απαραίτητα για την πρόσληψή του ή επηρεάζουν την

διαδικασία επιλογής.


4.Η παρούσα απόφαση: Να κοινοποιηθεί με επιμέλεια του Επιμελητηρίου στον Πρόεδρο

του Δικηγορικού Συλλόγου και στο Νομικό Συμβούλιο του Κράτους. Να τοιχοκολληθεί με

επιμέλεια του Επιμελητηρίου στο κατάστημα του Πρωτοδικείου, του Εφετείου και των

Δικηγορικών Συλλόγων της χώρας. Να δημοσιευθεί με πρόσκληση για την υποβολή

υποψηφιοτήτων σε μία ημερήσια εφημερίδα του τόπου της έδρας του Επιμελητηρίου. Να

αναρτηθεί στον πίνακα ανακοινώσεων και στον ιστότοπο του Επιμελητηρίου, καθώς και

στη “ΔΙΑΥΓΕΙΑ”.

Αργοστόλι 19-11-2020

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΣ ΚΑΙ ΙΘΑΚΗΣ

ΣΤΑΥΡΟΣ ΣΠΑΘΗΣ


ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ

ΤΡΟΠΟΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ

ΚΑΙ ΑΠΟΔΕΙΞΗΣ ΤΥΠΙΚΩΝ ΠΡΟΣΟΝΤΩΝ.


Οι υποψήφιοι καλούνται να υποβάλουν τα απαιτούμενα δικαιολογητικά σε ευκρινή

φωτοαντίγραφα, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 1 του ν.4250/2014 (ΦΕΚ Α’ 74), ως

εξής:

Α. ΤΙΤΛΟΙ – ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΑ – ΒΕΒΑΙΩΣΕΙΣ ΗΜΕΔΑΠΗΣ. Δημόσια έγγραφα ημεδαπής,

δηλαδή έγγραφα που έχουν εκδοθεί από υπηρεσίες και φορείς του δημόσιου και του

ευρύτερου δημόσιου τομέα (π.χ. τίτλοι σπουδών, άδειες, πιστοποιητικά, βεβαιώσεις κ.λπ.),

υποβάλλονται και γίνονται υποχρεωτικά αποδεκτά σε ευκρινή φωτοαντίγραφα των

πρωτοτύπων εγγράφων ή των ακριβών αντιγράφων τους.

Β. ΙΔΙΩΤΙΚΑ ΕΓΓΡΑΦΑ ΗΜΕΔΑΠΗΣ, δηλαδή έγγραφα που δεν εκδίδονται από υπηρεσίες και

φορείς του δημόσιου και του ευρύτερου δημόσιου τομέα (εκδίδονται από ιδιωτικούς

φορείς), υποβάλλονται και γίνονται υποχρεωτικά αποδεκτά σε ευκρινή φωτοαντίγραφα

από αντίγραφα ιδιωτικών εγγράφων, τα οποία έχουν επικυρωθεί από δικηγόρο καθώς και

σε ευκρινή φωτοαντίγραφα από τα πρωτότυπα όσων ιδιωτικών εγγράφων φέρουν

θεώρηση από υπηρεσίες και φορείς του δημόσιου και του ευρύτερου δημόσιου τομέα.

Γ. ΤΙΤΛΟΙ – ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΑ ΒΕΒΑΙΩΣΕΙΣ ΑΛΛΟΔΑΠΗΣ: Τίτλοι, πιστοποιητικά και βεβαιώσεις

της αλλοδαπής που προσκομίζονται πρέπει να είναι επίσημα μεταφρασμένοι στην ελληνική

γλώσσα. Η επίσημη μετάφρασή τους γίνεται από αρμόδια κατά νόμο αρχή του Υπουργείου

Εξωτερικών ή την Πρεσβεία ή το Προξενείο της ξένης χώρας στην Ελλάδα ή από δικηγόρο ή

από άμισθο διερμηνέα διορισμένο βάσει του ν. 148/26-12-1913/1-2-1914. Ειδικώς, μετά

τον νέο Κώδικα Δικηγόρων (άρθρο 36 του ν.4194/2013), μεταφράσεις ξενόγλωσσων

εγγράφων που γίνονται από δικηγόρο μετά την 27.09.2013 γίνονται δεκτές εφόσον ο

δικηγόρος βεβαιώνει ότι ο ίδιος έχει επαρκή γνώση της γλώσσας από και προς την οποία

μετέφρασε. Σημειώνεται ότι, σύμφωνα με τη νομολογία του Συμβουλίου της Επικρατείας,

προκειμένου περί τίτλων σπουδών με τους οποίους αποδεικνύεται η γνώση της ξένης

γλώσσας, τίτλοι που προσκομίζονται σε απλά φωτοαντίγραφα γίνονται δεκτοί, υπό την

προϋπόθεση ότι προσκομίζονται επικυρωμένες μεταφράσεις αυτών, στις οποίες γίνεται

μνεία ότι στους νόμιμους μεταφραστές είχαν προσκομισθεί τα πρωτότυπα η επικυρωμένα

αντίγραφα των τίτλων. Τα ανωτέρω (τίτλοι, πιστοποιητικά και βεβαιώσεις) γίνονται

υποχρεωτικά αποδεκτά σε ευκρινή φωτοαντίγραφα από αντίγραφα εγγράφων που έχουν

εκδοθεί από αλλοδαπές αρχές και έχουν επικυρωθεί από δικηγόρο. Γίνονται, επίσης,

υποχρεωτικά αποδεκτά ευκρινή φωτοαντίγραφα από αντίγραφα αλλοδαπών ιδιωτικών

εγγράφων, τα οποία έχουν επικυρωθεί από δικηγόρο.

1. ΤΙΤΛΟΙ ΣΠΟΥΔΩΝ: Στους τίτλους σπουδών θα πρέπει να αναγράφεται ο ακριβής βαθμός,

η ημερομηνία και το έτος κτήσης αυτού. Σε περίπτωση που ο βαθμός εκφράζεται με

αξιολογικό χαρακτηρισμό ή με ακέραιο αριθμό πρέπει να υποβληθεί και βεβαίωση της


οικείας σχολής για τον ακριβή αριθμητικό βαθμό, με δύο δεκαδικά ψηφία, εκτός αν τούτο

προκύπτει από την Ελληνική Αρχή αναγνώρισης του πτυχίου. Σε περίπτωση που από τους

προσκομιζόμενους τίτλους σπουδών δεν προκύπτει ακριβής αριθμητικός βαθμός, τότε θα

βαθμολογείται ελευθέρως από την Επιτροπή. Εάν ο τίτλος έχει αποκτηθεί στην αλλοδαπή

απαιτείται: Πράξη αναγνώρισης από το ΔΙ.Κ.Α.Τ.Σ.Α. ή το Ι.Τ.Ε. για την ισοτιμία και

αντιστοιχία του τίτλου ή πιστοποιητικό αναγνώρισης από τον Διεπιστημονικό Οργανισμό

Αναγνώρισης Τίτλων Ακαδημαϊκών και Πληροφόρησης (Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π.) περί ισοτιμίας και

αντιστοιχίας. Σε περίπτωση που από την πράξη ή το πιστοποιητικό αναγνώρισης δεν

προκύπτει το γνωστικό αντικείμενο, απαιτείται βεβαίωση από το Εκπαιδευτικό Ίδρυμα, που

χορήγησε τον τίτλο, η οποία να καθορίζει το γνωστικό αντικείμενο, καθώς και επίσημη

μετάφρασή. Αν τούτο δεν είναι εφικτό, κάθε άλλο στοιχείο εκτιμάται ελευθέρως από την

Επιτροπή.

2. ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟΙ/ ΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΟΙ ΤΙΤΛΟΙ: Οι υποψήφιοι που είναι κάτοχοι διδακτορικού ή

μεταπτυχιακού τίτλου σπουδών ετήσιας τουλάχιστον φοίτησης προσκομίζουν ευκρινή

φωτοτυπία του διδακτορικού ή μεταπτυχιακού διπλώματος, καθώς και βεβαίωση από το

Πανεπιστήμιο που να καθορίζει το γνωστικό αντικείμενο αυτών, εφόσον τούτο δεν

προκύπτει σαφώς από τους προσκομιζόμενους τίτλους ή άλλα έγγραφα. Αν ο τίτλος έχει

αποκτηθεί στην αλλοδαπή απαιτείται μόνον πράξη αναγνωρίσεως του τίτλου από το

ΔΙ.Κ.Α.Τ.Σ.Α. ή Πιστοποιητικό Αναγνώρισης από τον Διεπιστημονικό Οργανισμό

Αναγνώρισης Τίτλων Ακαδημαϊκών και Πληροφόρησης (Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π.) περί ισοτιμίας που να

έχει εκδοθεί μέχρι την τελευταία ημέρα της προθεσμίας υποβολής των αιτήσεων.

3. ΤΙΤΛΟΙ ΓΛΩΣΣΟΜΑΘΕΙΑΣ: . Η γνώση της αγγλικής γλώσσας αποδεικνύεται με βάση το

άρθρο 28 του π.δ. 50/2011, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, ως εξής: 1) με Κρατικό

Πιστοποιητικό γλωσσομάθειας αντίστοιχου επιπέδου του αρ. 1 του ν.2740/1999 (Α ໄ 186),

όπως τροποποιήθηκε με την παρ.19 του άρθρου 13 του ν.3149/2003 (Α 141) ή 2) με ໄ

πιστοποιητικά αντίστοιχου επιπέδου των πανεπιστημίων CAMBRIDGE ή MICHIGAN ή, 3) με

πιστοποιητικά αντίστοιχου επιπέδου άλλων φορέων (πανεπιστημίων ή μη) ανεξάρτητα από

τη νομική τους μορφή, εφόσον είναι πιστοποιημένοι ή αναγνωρισμένοι από την αρμόδια

αρχή της οικείας χώρας για να διενεργούν εξετάσεις και να χορηγούν πιστοποιητικά γνώσης

της αγγλικής γλώσσας στο αντίστοιχο επίπεδο. Εάν δεν υπάρχει φορέας πιστοποίησης ή

αναγνώρισης στην οικεία χώρα, απαιτείται βεβαίωση του αρμόδιου Υπουργείου ή της

Πρεσβείας της χώρας στην Ελλάδα ότι τα πιστοποιητικά που χορηγούνται από τους

παραπάνω φορείς σε τρίτους, οι οποίοι δεν έχουν ως μητρική γλώσσα την Αγγλική, είναι

αποδεκτά σε δημόσιες υπηρεσίες της αυτής χώρας ως έγκυρα αποδεικτικά γνώσης της

Αγγλικής γλώσσας στο αντίστοιχο επίπεδο. Ως οικεία χώρα νοείται η χώρα στην οποία η

μητρική ή επίσημη γλώσσα είναι η Αγγλική. Ειδικότερα, για την απόδειξη της άριστης

γνώσης της αγγλικής γλώσσας, γίνονται αποδεκτά, πέραν του Κρατικού Πιστοποιητικού

Γλωσσομάθειας, τα πιστοποιητικά των φορέων που αναγράφονται στο άρθρο 28 του ΠΔ

50/2001. Πιστοποιητικά άλλα, πλην των ανωτέρω, προκειμένου να αξιολογηθούν για την

απόδειξη της γνώσης της αγγλικής γλώσσας πρέπει να συνοδεύονται από: (i) Βεβαίωση του

φορέα που το εξέδωσε ότι τόσο ο φορέας όσο και το συγκεκριμένο πιστοποιητικό

γλωσσομάθειας είναι πιστοποιημένα από την αρμόδια προς τούτο εθνική αρχή ή (ii)

Βεβαίωση του αρμόδιου Υπουργείου ή της Πρεσβείας της χώρας στην Ελλάδα (σε

περίπτωση μη υπάρξεως φορέα πιστοποίησης ή αναγνώρισης) ότι το προσκομιζόμενο


πιστοποιητικό είναι αποδεκτό σε δημόσιες υπηρεσίες της οικείας χώρας ως έγκυρο

αποδεικτικό γνώσης της αγγλικής γλώσσας σε αντίστοιχο επίπεδο. Όλοι οι τίτλοι σπουδών

ξένης γλώσσας πρέπει απαραίτητα να συνοδεύονται από επίσημη μετάφρασή τους στην

ελληνική γλώσσα.  άριστη γνώση της ξένης γλώσσας αποδεικνύεται και με τους εξής

τρόπους: (i) Με Πτυχίο Ξένης Γλώσσας και Φιλολογίας ή Πτυχίο Ξένων Γλωσσών

Μετάφρασης και Διερμηνείας ΑΕΙ της ημεδαπής ή αντίστοιχο και ισότιμο σχολών της

αλλοδαπής,[17] (ii) Με Πτυχίο, προπτυχιακό ή μεταπτυχιακό δίπλωμα ή διδακτορικό

δίπλωμα οποιουδήποτε αναγνωρισμένου ιδρύματος τριτοβάθμιας εκπαίδευσης της

αλλοδαπής,(iii) Με Απολυτήριο τίτλο ισότιμο των ελληνικών σχολείων Δευτεροβάθμιας

Εκπαίδευσης, εφόσον έχει αποκτηθεί μετά από κανονική φοίτηση τουλάχιστον έξι ετών

στην αλλοδαπή. Ο υπό στοιχείο (iii) τίτλος σπουδών της αλλοδαπής πρέπει να συνοδεύεται

επιπλέον και από βεβαίωση για το επίπεδο της εκπαιδευτικής βαθμίδας στην οποία

ανήκουν, η οποία χορηγείται από τον Ο.Ε.Ε.Κ. ή Ε.Ο.Π.Π. ή Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π ή από την αρμόδια

Διεύθυνση του Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων. Διευκρινίζεται ότι η εν

λόγω βεβαίωση χορηγείται από τον Ο.Ε.Ε.Κ ή Ε.Ο.Π.Π. ή Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π μόνο μετά την έκδοση

της αντίστοιχης ατομικής διοικητικής πράξης ισοτιμίας.

Σημείωση:

α) Δεν απαιτείται η απόδειξη της γνώσης της ξένης γλώσσας εάν οι επικαλούμενοι τίτλοι

σπουδών έχουν αποκτηθεί στο εξωτερικό, όπου τα μαθήματα διδάσκονται στην ίδια

γλώσσα.

β) Η άδεια επάρκειας διδασκαλίας ξένης γλώσσας, δεν αποδεικνύει την γνώση ξένης

γλώσσας (π.δ. 347/2003). Οι υποψήφιοι που είναι κάτοχοι της σχετικής άδειας πρέπει να

προσκομίσουν επίσημη μετάφραση του τίτλου σπουδών βάσει του οποίου εκδόθηκε η

άδεια επάρκειας διδασκαλίας ξένης γλώσσας, καθώς και ευκρινές φωτοαντίγραφο από

αντίγραφο του τίτλου αυτού που έχει επικυρωθεί από δικηγόρο. Τα παραπάνω ισχύουν και

ως προς την γνώση κάθε άλλης ξένης γλώσσας σύμφωνα με τις ρυθμίσεις του άρθρου 28

του ΠΔ 50/2001. Κάθε άλλο αναφυόμενο πρόβλημα κατά την διαδικασία της αξιολόγησης

επιλύεται από την Επιτροπή με αιτιολογημένη απόφασή της.


Αργοστόλι 19-11-2020


Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΣ ΚΑΙ ΙΘΑΚΗΣ


ΣΤΑΥΡΟΣ ΣΠΑΘΗΣ

댓글


bottom of page