Οδηγίες για την λήψη Ενόρκων Βεβαιώσεων από Δικηγόρους και αντιγράφων αυτών