top of page

Ενημέρωση Προέδρου για νέα ΚΥΑ 7-12-2020Αγαπητοί συνάδελφοι,


Όπως όλοι πλέον γνωρίζετε δημοσιεύθηκε στην Εφημερίδα της

Κυβερνήσεως η νέα υπουργική απόφαση για τα Έκτακτα μέτρα προστασίας

της δημόσιας υγείας από τον κίνδυνο περαιτέρω διασποράς του κορωνοϊού

COVID-19 στο σύνολο της Επικράτειας για το διάστημα από τη Δευτέρα 7

Δεκεμβρίου 2020 έως και τη Δευτέρα 14 Δεκεμβρίου 2020.

Αναφορικά με τις πολιτικές δίκες ισχύουν τα παρακάτω :

5. α) Αναστέλλονται προσωρινά:

αα) οι δίκες ενώπιον των πολιτικών και ποινικών δικαστηρίων,

αβ) οι νόμιμες και δικαστικές προθεσμίες για τη διενέργεια διαδικαστικών

πράξεων και άλλων ενεργειών ενώπιον των υπηρεσιών των δικαστηρίων και

των εισαγγελιών, καθώς και της παραγραφής των συναφών αξιώσεων,

αγ) οι, κατά τις κείμενες διατάξεις, διαδικασίες αναγκαστικής εκτέλεσης και της

διενέργειας πλειστηριασμών.

β) Εξαιρούνται από την εφαρμογή της περ. α):

βα) Οι προθεσμίες που προβλέπονται στα άρθρα 215, 237, 238 ΚΠολΔ,

καθώς και οι προθεσμίες που αφορούν τις υποθέσεις αρμοδιότητας

Πολυμελούς και Μονομελούς Πρωτοδικείου (τακτική διαδικασία), οι οποίες

εκδικάζονται με τις διατάξεις του ν. 2915/2001 (Α' 109), όπως τροποποιήθηκε

με τον ν. 4055/2012 (Α' 51) και οι προθεσμίες που προβλέπονται στο άρθρο

4Δ του ν. 3869/2010 (Α' 130), όπως προστέθηκε με το άρθρο 1 του ν.

4745/2020 (Α' 214).

ββ) Οι δίκες της τακτικής διαδικασίας οι οποίες εκδικάζονται σύμφωνα με τις

διατάξεις του ν. 4335/2015 (Α' 87).

βγ) Οι δίκες πολιτικών ενδίκων μέσων ενώπιον του Αρείου Πάγου.

βδ) Οι δίκες ενδίκων μέσων ενώπιον των Εφετείων, οι οποίες έχουν

εκδικασθεί στον πρώτο βαθμό κατ-αντιμωλία των διαδίκων κατά την τακτική

διαδικασία ή σύμφωνα με τις διατάξεις των ειδικών διαδικασιών. Οι δίκες του

προηγούμενου εδαφίου γίνονται είτε με αυτοπρόσωπη παράσταση των

πληρεξουσίων δικηγόρων των διαδίκων, είτε με δήλωση των άρθρων 242 και


2

524 ΚΠολΔ, η οποία υποβάλλεται έστω και από έναν (1) εκ των

πληρεξουσίων δικηγόρων των διαδίκων.

βε) Οι δίκες τακτικής διαδικασίας που εκδικάζονται σύμφωνα με τις διατάξεις

του ν. 2912/2001 (Α' 109), όπως τροποποιήθηκε με τον ν. 4055/2012 (Α' 51),

στις οποίες δεν εξετάζονται μάρτυρες.

βστ) Οι δίκες ειδικών διαδικασιών και εφέσεων κατά ερήμην αποφάσεων,

εισαγόμενων κατά το άρθρο 528 ΚΠολΔ, στις οποίες δεν εξετάζονται

μάρτυρες.

Στις υποπερ. βε) και βστ) λαμβάνει χώρα την προτεραία της δικασίμου

έγγραφη δήλωση των πληρεξουσίων δικηγόρων των διαδίκων, ότι η

συγκεκριμένη υπόθεση θα εξεταστεί χωρίς την εξέταση μαρτύρων, η οποία

κοινοποιείται στις γραμματείες των δικαστηρίων με τη χρήση ηλεκτρονικής

αλληλογραφίας. Εφόσον όλοι οι διάδικοι έχουν υποβάλει δήλωση κατά το

προηγούμενο εδάφιο, η υπόθεση συζητείται παρουσία των πληρεξουσίων

δικηγόρων, χωρίς την εξέταση μαρτύρων. Σε περίπτωση κατά την οποία δεν

υποβληθεί η δήλωση του ανωτέρω εδαφίου από τους πληρεξούσιους

δικηγόρους των διαδίκων, οι υποθέσεις αποσύρονται και δεν συζητούνται,

χωρίς να απαιτείται η παρουσία των πληρεξουσίων δικηγόρων των διαδίκων.

Συναινετικά αιτήματα αναβολής για τις υποπερ. ββ) έως και βστ),

υποβάλλονται σύμφωνα με την παρ. 2 του άρθρου 72 του ν. 4722/2020 (Α'

177).

βζ) Οι δίκες ασφαλιστικών μέτρων που έχουν αποκλειστικά και μόνο ως

αντικείμενο εγγυοδοσία, εγγραφή ή εξάλειψη ή μεταρρύθμιση προσημείωσης

υποθήκης, συντηρητική κατάσχεση κινητής ή ακίνητης περιουσίας, δικαστική

μεσεγγύηση, σφράγιση, αποσφράγιση, απογραφή και δημόσια κατάθεση κατά

τα άρθρα 737, 738 ΚΠολΔ (π.δ. 503/1985, Α' 182), Ευρωπαϊκή διαταγή

δέσμευσης λογαριασμού κατ' άρθρο 738Α ΚΠολΔ, τις ανακλήσεις αυτών,

καθώς και τις σχετικές με αυτές διαφορές του άρθρου 702 ΚΠολΔ.

βη) Οι δίκες εκούσιας δικαιοδοσίας που έχουν αποκλειστικά και μόνο ως

αντικείμενο τη θέση σε δικαστική συμπαράσταση σύμφωνα με τα οριζόμενα

στα άρθρα 801 επ. ΚΠολΔ.

βθ) Η εκδίκαση αγωγών του άρθρου 22 του ν. 1264/1982 (Α' 79).

βι) Οι αιτήσεις χορήγησης και ανάκλησης προσωρινών διαταγών, οι οποίες

συζητούνται δια υπομνημάτων των πληρεξουσίων δικηγόρων των διαδίκων

και χωρίς της εξέταση μαρτύρων. Οι προσωρινές διαταγές που έχουν

χορηγηθεί και έχουν ισχύ έως τη συζήτηση της υπόθεσης, παρατείνονται

οίκοθεν με απόφαση του Προέδρου Υπηρεσίας, ο οποίος ορίζει τη διάρκεια

της παράτασης των προσωρινών διαταγών.

Στις παραπάνω διατάξεις εκείνη που θεωρώ ότι χρειάζεται κάποια

διευκρίνηση είναι η περίπτωση βδ στην περίπτωση που αφορά τις

εφέσεις στις υποθέσεις του ν. 3869/2010 (ν. Κατσέλη).

Το Πρωτοδικείο μας κατόπιν συνεννοήσεως με τον δικηγορικό Σύλλογο και

πάντα στην κατεύθυνση του πνεύματος της διάταξης, που είναι η εκδίκαση

των υποθέσεων στις οποίες δεν παρατηρείται από την φύση τους

συγχρωτισμός ατόμων στα ακροατήρια, καθώς επίσης και το γεγονός ότι οι


3

άνω υποθέσεις πρέπει να τελεσιδικήσουν το δυνατόν συντομότερα,

αποφάσισε ότι οι άνω υποθέσεις θα εκδικάζονται σε δεύτερο βαθμό από το

Μονομελές Πρωτοδικείο εφόσον έχουν εκδικασθεί στον πρώτο βαθμό κατ-

αντιμωλία των διαδίκων άσχετα από το γεγονός ότι πρόκειται για υποθέσεις

της εκουσίας δικαιοδοσίας.

Στις υποθέσεις αυτές οι συνάδελφοι θα παρίστανται στο ακροατήριο και θα

καταθέτουν προτάσεις μετά την νομιμοποίησή τους αφού δεν επιτρέπεται σε

αυτές παράσταση με δήλωση.


Κως 6 Δεκεμβρίου 2020

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

Comments


bottom of page