Ανακοίνωση λειτουργίας Πρωτοδικείου Κω έως 15-5-2020