top of page

Ανακοίνωση Εισαγγελίας Κω 12-10-2020

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΕΙΣΑΓΓΕΛΙΑ ΠΡΩΤΟΔΙΚΩΝ ΚΩ


ΣΧΕΔΙΟ ΔΡΑΣΗΣ ΓΙΑ ΤΟΝ COVID-19

ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΙΣΑΓΓΕΛΙΑ ΠΡΩΤΟΔΙΚΩΝ ΚΩ


Η Εισαγγελία Πρωτοδικών Κω λαμβάνοντας υπόψη τις οδηγίες της

Ομάδας Διαχείρισης Κρίσης για την «Εκπόνηση πρωτοκόλλου σε περίπτωση

εμφάνισης κρούσματος covid-19» προχωρά στην εκπόνηση και υιοθέτηση

υγειονομικού πρωτοκόλλου σε περίπτωση εμφάνισης κρούσματος covid-19

στην Εισαγγελία Πρωτοδικών Κω.

Το Πρωτόκολλο περιλαμβάνει την ανάπτυξη ενός Σχεδίου Δράσης και

την ανάπτυξη ενός Σχεδίου για τη Διαχείριση Ύποπτου ή Επιβεβαιωμένου

Κρούσματος εντός του καταστήματος της Υπηρεσίας και μεταξύ των

υπηρετούντων σε αυτό .

Στόχος του Σχεδίου Δράσης της σωστής εφαρμογής αυτού είναι:

1. Η ελαχιστοποίηση της μετάδοσης σε εργαζόμενους.

2. Η αντιμετώπιση των ύποπτων ή και επιβεβαιωμένων περιστατικών COVID19

που δεν χρήζουν περαιτέρω νοσηλείας.

3. Ο περιορισμός της διασποράς της νόσου στην κοινότητα

Στόχος της Εισαγγελίας Πρωτοδικών Κω με το Σχέδιο Δράσης και με το

Σχέδιο Διαχείρισης Ύποπτου ή επιβεβαιωμένου Κρούσματος είναι αφενός να

προστατεύσει τους υπηρετούντες σε αυτό (εισαγγελικούς λειτουργούς και


δικαστικούς υπαλλήλους), τους συνεργαζόμενους, το κοινό και όσους

εισέρχονται εντός του καταστήματος της υπηρεσίας του και αφετέρου να

καθοδηγεί το προσωπικό του ώστε να λάβει τα απαραίτητα μέτρα πρόληψης

και προστασίας από τη νόσο COVID-19.


Αυτά περιλαμβάνουν:

Ορισμός Συντονιστή διαχείρισης COVID -19 και αναπληρωτή

συντονιστή.

Συντονίστρια διαχείρισης COVID-19 ορίζεται η Προϊσταμένη της

Διεύθυνσης της Γραμματείας της Εισαγγελίας Πρωτοδικών Κω Αργυρώ

Δασκαλάκη και ως Αναπληρωτής Συντονιστής ορίζεται ο δικαστικός υπάλληλος

της Εισαγγελίας Πρωτοδικών Κω Αθανάσιος Μπαραχάνος.


Μ έ τ ρ α Α τ ο μ ι κ ή ς Υ γ ι ε ι ν ή ς κ α ι Μ έ σ α Α τ ο μ ι κ ή ς Π ρ ο σ τ α σ ί α ς

Τόσο η Συντονίστρια διαχείρισης COVID-19 όσο και Αναπληρωτής

Συντονιστής λαμβάνουν μέτρα για την εφαρμογή ορθών πρακτικών ατομικής

υγιεινής στους υπηρετούντες σε αυτό (εισαγγελικούς λειτουργούς και

δικαστικούς υπαλλήλους), τους συνεργαζόμενους, το κοινό και όσους

εισέρχονται εντός του καταστήματος της υπηρεσίας του και επιβλέπουν τη

συνεχή εφαρμογή τους. Συγκεκριμένα και αφού λήφθηκαν υπόψιν :

1. Η από 17-9-2020 ανακοίνωση της Διευθύνουσας την Εισαγγελία

Πρωτοδικών Κω.

2.Η υπό στοιχεία Δ1α/ΓΠ.ΟΙΚ.44822/14-7-2020 κοινή υπουργική

απόφαση των Υπουργών Ανάπτυξης και Επενδύσεων, Προστασίας του Πολίτη,

Εθνικής Άμυνας, Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων, Υγείας, Δικαιοσύνης

και Εσωτερικών αναφορικά με τους “ Κανόνες τήρησης αποστάσεων στα

δικαστήρια και τις εισαγγελίες της Χώρας από 16/7/2020 έως 15/9/2020 για

προληπτικούς λόγους δημόσιας υγείας, προς περιορισμό της διασποράς του

κορωνοϊου COVID-19. (ΦΕΚ 2865Β ́/2020).


Ορίζονται ως μέτρα τα ακόλουθα:


1. Η υποχρεωτική χρήση μη ιατρικής μάσκας ή ασπίδα προστασίας προσώπου

από τους εισαγγελείς, δικαστές, γραμματείς, συνηγόρους, διαδίκους και

λοιπούς παριστάμενους εντός των χώρων της Εισαγγελίας Πρωτοδικών Κω. Σε

περίπτωση μη συμμόρφωσης δεν θα επιτρέπεται η είσοδος στο χώρο του

καταστήματος της Εισαγγελίας του προσώπου που δεν φέρει μάσκα.

2. Η εξυπηρέτηση τόσο του κοινού όσο και των συνηγόρων θα γίνεται κατά το

δυνατόν στο τροχήλατο ερμάριο με το διαφανές προστατευτικό πλαίσιο

(plexiglass) που έχει ήδη προμηθευτεί η υπηρεσία και έχει τοποθετηθεί στην

είσοδο των γραφείων της υπηρεσίας από τον εκάστοτε αρμόδιο δικαστικό

υπάλληλο.

3. Επιτρέπεται η είσοδος στα γραφεία της Εισαγγελίας Πρωτοδικών Κω μόνο

εφόσον αυτό κρίνεται αναγκαίο, κατόπιν συνεννόησης και ανά ένα άτομο, ενώ

οι εισερχόμενοι στα γραφεία της υπηρεσίας καθ’ όλη τη διάρκεια της

παραμονής τους εντός αυτής υποχρεωτικά θα φορούν μάσκα και θα

χρησιμοποιούν απολυμαντικά που θα υπάρχουν στην είσοδο και εντός των

γραφείων της υπηρεσίας.

4. Θα τηρείται απαρέγκλιτα η απόσταση τουλάχιστον ενάμισι (1,5)

μέτρου μεταξύ των φυσικών προσώπων.

5. Προβλέπεται η τήρηση πρωτοκόλλου εισερχομένων στο κατάστημα της

υπηρεσίας

6. Προβλέπεται η τήρηση Βιβλίου Συμβάντων

7. Προβλέπεται ότι τόσο η Συντονίστρια διαχείρισης COVID-19 όσο και

Αναπληρωτής Συντονιστής ενημερώνουν και παροτρύνουν στους

υπηρετούντες σε αυτό (εισαγγελικούς λειτουργούς και δικαστικούς

υπαλλήλους), τους συνεργαζόμενους, το κοινό και όσους εισέρχονται

εντός του καταστήματος της υπηρεσίας του για τη συμμόρφωση με τις

ορθές πρακτικές ατομικής και αναπνευστικής υγιεινής (είσοδος μόνο κατόπιν

συνεννόησης στην υπηρεσία, υποχρεωτική χρήση μάσκας, πλύσιμο –

καθαρισμός χεριών και αντισηψία χεριών)

8. Προβλέπεται η παροχή κατάλληλων εγκαταστάσεων όπως νιπτήρες για

πλύσιμο χεριών και απαιτούμενων υλικών – μέσων, όπως αντισηπτικά

διαλύματα (σε μορφή υγρού, αφρού, γέλης, εμποτισμένα μαντηλάκια) και

υλικά για στέγνωμα χεριών (χειροπετσέτες μιας χρήσης) στους εργαζομένους

και η τοποθέτηση κατάλληλων μηχανισμών για αντισηψία των χεριών στις

εισόδους / εξόδους και στους κοινόχρηστους χώρους του καταστήματος ,

δίνοντας έμφαση στις περιπτώσεις που οι εργαζόμενοι έρχονται σε επαφή με

το ευρύ κοινό.

9. Προβλέπεται ο εφοδιασμός του προσωπικού με τα κατάλληλα Μέσα Ατομικής

Προστασίας (ΜΑΠ) (μάσκες, ασπίδα προσώπου, γάντια κ.λπ.), σύμφωνα με

τις κατά περίπτωση ειδικές οδηγίες / κατευθύνσεις του ΕΟΔΥ, της Εθνικής


Επιτροπής Προστασίας Δημόσιας Υγείας και αποφάσεις αρμοδίων φορέων και

ο διαρκής έλεγχος για την εξασφάλιση ύπαρξης αποθεμάτων σε ΜΑΠ.

10. Προβλέπεται η εκπαίδευση στου υπηρετούντες την υπηρεσία δικαστικούς

υπαλλήλους και εισαγγελικούς λειτουργούς από ειδικό προσωπικό για την

ασφαλή χρήση των ΜΑΠ βάση των οδηγιών του ΕΟΔΥ και επιβλέπει την ορθή

χρήσης τους.

11. Προβλέπεται ο έλεγχος της προσέλευσης τρίτων στο χώρο του καταστήματος

και τους ενημερώνει ώστε να αποφεύγεται ο συνωστισμός, να εξασφαλίζεται

η τήρηση των απαιτούμενων αποστάσεων και να γίνεται χρήση των ΜΑΠ.

12. Προβλέπεται η διαμόρφωση προγράμματος σταδιακής, κυλιόμενης

προσέλευσης και αντίστοιχα αποχώρησης των εργαζομένων ώστε να

αποφεύγεται ο συγχρωτισμός και να εξασφαλίζεται η τήρηση των

απαιτούμενων αποστάσεων.

13. Προβλέπεται η συνεχής ενημέρωση προσωπικού και κοινού, με οποιοδήποτε

πρόσφορο τρόπο, όπως π.χ. προφορική ενημέρωση, ανάρτηση ανακοινώσεων

ή πινακίδων ενημέρωσης/υπενθύμισης για την ατομική υγιεινή και τα

προληπτικά μέτρα σε όλους τους χώρους, διαδικτυακά κ.λπ.

14. Προβλέπεται η συνεχής ενημέρωση σχετικά με τις απαιτούμενες ενέργειες των

ίδιων των εργαζομένων σε περίπτωση εμφάνισης ύποπτων συμπτωμάτων,

όπως είναι η άμεση ενημέρωση της Συντονίστριας Διαχείρισης για την

πρόληψη της διασποράς του Covid-19 και η προβλεπόμενη απομόνωση.

15. Προβλέπεται η ενημέρωση του προσωπικού (καθαρισμού) αναφορικά με τις

ειδικές οδηγίες για καθαρισμό στην περίπτωση εμφάνισης κρούσματος.

16. Προβλέπεται η μεταφορά θέσης εργασίας υπηρετούντων στη υπηρεσία σε

χώρο/θέση εργασίας με χαμηλό κίνδυνο έκθεσης (back office) και σε κάθε

περίπτωση η μη συναλλαγή αυτών με κοινό, δικηγόρους και κρατούμενους.

17. Προβλέπεται η εξασφάλιση συνεχούς εξαερισμού όλων των χώρων της

υπηρεσίας.

18. Προβλέπεται ο χημικός καθαρισμός, η συντήρηση και χρήση των

κλιματιστικών στους χώρους της υπηρεσίας σύμφωνα με τις υποδείξεις του

ΕΟΔΥ.


Ε ι σ α γ γ ε λ ι κ ο ί λ ε ι τ ο υ ρ γ ο ί


κ α ι Δ ι κ α σ τ ι κ ο ί υ π ά λ λ η λ ο ι τ η ς Ε ι σ α γ γ ε λ ί α ς Π ρ ω τ ο δ ι κ ώ ν Κ ω

Κάθε Ε ι σ α γ γ ε λ ικ ό ς λ ε ι τ ο υ ρ γ ό ς κ α ι Δ ι κ α σ τ ι κ ό ς υ π ά λ λ η λ ο ς

τ η ς Ε ι σ α γ γ ελ ί α ς Π ρ ω τ ο δ ι κ ώ ν Κ ω υ π ο χ ρ εο ύ τ α ι σ τ η ν α υ σ τ η ρ ή

σ υ μ μ ό ρ φ ω σ η μ ε τα βασικά προστατευτικά μέτρα κατά του Covid-19.

Συγκεκριμένα θα πρέπει να εφαρμόζουν ορθές πρακτικές ατομικής και

αναπνευστικής υγιεινής:


 Συχνό πλύσιμο των χεριών με σαπούνι και νερό για τουλάχιστον 40

δευτερόλεπτα. Εναλλακτικά, χρήση αντισηπτικών με βάση την αλκοόλη με

περιεκτικότητα τουλάχιστον 60% αιθυλικής αλκοόλης ή 70% ισοπροπυλικής

αλκοόλης.

 χρήση μη ιατρικής μάσκας ή ασπίδα προστασίας προσώπου, Κάλυψη της

μύτης και του στόματος κατά τη διάρκεια βήχα ή φταρνίσματος με χαρτομάντιλο /

εναλλακτικά εάν αυτό δεν είναι διαθέσιμο, κάλυψη στόματος με το μέσα μέρος του

αγκώνα.

 Απόρριψη χαρτομάντιλων ή άλλων υλικών ατομικής υγιεινής ή μέσων που

χρησιμοποιήθηκαν για την απολύμανση των επιφανειών εργασίας σε κλειστό κάδο

απορριμμάτων.

 Αποφυγή χειραψιών και γενικά στενής σωματικής επαφής, τήρησης

απόστασης τουλάχιστον ενάμισι (1,5) μέτρου από τους συναδέλφους ή τρίτους σε

όλους τους χώρους εργασίας, τους χώρους της υπηρεσίας.

 Αποφυγή αγγίγματος του μπροστινού μέρους της μάσκας ή της ασπίδας

προσώπου.

 Αποφυγή αγγίγματος με τα χέρια του προσώπου.

 Ενημέρωση υγειονομικού υπεύθυνου σε περίπτωση αδιαθεσίας ή

συμπτωματολογίας συμβατής με λοίμωξη Covid-19 ή επαφής με πιθανό ή

επιβεβαιωμένο κρούσμα και απομάκρυνση από το χώρο εργασίας.

 Παραμονή στο σπίτι σε περίπτωση αδιαθεσίας και ενημέρωση του

υγειονομικού υπεύθυνου.

 Επαναφορά στο χώρο εργασίας μόνο εάν η εργαστηριακή εξέταση είναι

αρνητική και μετά από 14 ημέρες μετά από στενή επαφή με επιβεβαιωμένο κρούσμα

Covid-19.


Εισερχόμενοι στους χώρους του Καταστήματος της Εισαγγελίας


Πρωτοδικών Κω


Όλοι οι εισερχόμενοι στους χώρους του Καταστήματος της Εισαγγελίας

Πρωτοδικών Κω υποχρεούνται να φορούν μάσκα, να εφαρμόζουν απολύμανση

στα χέρια τους κάνοντας χρήση αντισηπτικού που υπάρχει στην είσοδο της

υπηρεσίας, να δηλώνουν το όνομα, το επίθετό τους και τηλέφωνο επικοινωνίας

στο Πρωτόκολλο των Εισερχομένων στην Υπηρεσίας.

Σε περίπτωση μη συμμόρφωσης δεν θα επιτρέπεται η είσοδος στο

χώρο του καταστήματος της Εισαγγελίας του προσώπου που δεν φέρει

μάσκα.

Α.Ακροάσεις ενώπιον Εισαγγελικού Λειτουργού


Οι ακροάσεις ενώπιον Εισαγγελικού Λειτουργού αντικαθίστανται με την

έγγραφη υποβολή αιτήματος. Επιτρέπεται η είσοδος στην υπηρεσία σε εξαιρετικές

περιπτώσεις και μόνο ενός (1) ατόμου τη φορά, κατόπιν συνεννοήσεως, με

υποχρεωτική χρήση μάσκας, απολύμανση χεριών και εφόσον έχουν σημειωθεί τα

ονόματα των εισερχομένων στους χώρους της υπηρεσίας στο Πρωτόκολλο

Εισερχομένων.


Β.Είσοδος στην υπηρεσία κρατουμένων/συνοδειών/ απολογούμενων ενώπιον του

Ανακριτή

Επιτρέπεται η είσοδος αυτών στη υπηρεσία ανά ένα (1) κρατούμενο τη φορά,

ο οποίος θα συνοδεύεται από έναν (1) αστυνομικό και έναν (1) συνήγορο, με

υποχρεωτική χρήση μάσκας, προηγούμενη απολύμανση χεριών και εφόσον έχουν

σημειωθεί τα ονόματα των εισερχομένων στους χώρους της υπηρεσίας στο

Πρωτόκολλο Εισερχομένων.


Γ.Εξυπηρέτηση Δικηγόρων

Η εξυπηρέτηση των Δικηγόρων από τους υπαλλήλους της υπηρεσίας

υπηρεσίας θα λαμβάνει χώρα κυρίως μέσω τηλεφωνικής επικοινωνίας ή με email και

με αυτοπρόσωπη παρουσία κατόπιν ραντεβού ή συνεννοήσεως

Σε περίπτωση αυτοπρόσωπου παρουσίας η εξυπηρέτηση αιτημάτων θα γίνεται

εφόσον αυτό είναι εφικτό στο τροχήλατο ερμάριο με προστατευτικό plexiglass που

βρίσκεται στην είσοδο της υπηρεσίας.

Εφόσον εξυπηρέτηση δεν είναι δυνατή με αυτόν τον τρόπο λόγω της φύσεως

του αντικειμένου (π.χ. μελέτη δικογραφίας) τότε ο δικηγόρος θα εισέρχεται εντός του

χώρου της υπηρεσίας μόνο κατόπιν συνεννόησης, ένας (1) τη φορά, με υποχρεωτική

χρήση μάσκας, προηγούμενη απολύμανση χεριών και εφόσον έχει σημειωθεί το

όνομα του εισερχομένου στους χώρους της υπηρεσίας στο Πρωτόκολλο

Εισερχομένων στη πρώτη και μόνο αίθουσα υποδοχής της υπηρεσίας. (Εξαιρείται η

περίπτωση που κρίνεται απαραίτητη η παράσταση ενώπιον εισαγγελικού λειτουργού)


Δ.Εξυπηρέτηση κοινού

Η εξυπηρέτηση του κοινού από τους υπαλλήλους της υπηρεσίας θα λαμβάνει

χώρα κυρίως μέσω τηλεφωνικής επικοινωνίας ή με email ή με αυτοπρόσωπη

παρουσία κατόπιν ραντεβού ή συνεννοήσεως.


Σε περίπτωση αυτοπρόσωπης παρουσίας η εξυπηρέτηση θα γίνεται στο

τροχήλατο ερμάριο με προστατευτικό plexiglass που βρίσκεται στην είσοδο της

υπηρεσίας από τον εκάστοτε αρμόδιο υπάλληλο.


Ε.Είσοδος Δικαστικών λειτουργών και εργαζομένων στις Δικαστικές Υπηρεσίες

Η είσοδος των Δικαστικών Λειτουργών και των εργαζομένων στις Δικαστικές

Υπηρεσίες θα γίνεται κανονικά στους χώρους της υπηρεσίας με υποχρεωτική χρήση

μάσκας και προηγούμενη απολύμανση χεριών κατά την είσοδο.


Χ ώ ρ ο ι Κ α τ α σ τ ή μ α τ ο ς Ε ι σ α γ γ ε λ ί α ς Π ρ ω τ ο δ ι κ ώ ν Κ ω

Οι Κοινόχρηστοι Χώροι της υπηρεσίας είναι οι ακόλουθοι:

I.1ο γραφείο υπηρεσίας γραμματείας -υποδοχής :

ορίζεται ως ο πρώτος χώρος/η πρώτη αίθουσα της υπηρεσίας επιφανείας περίπου 40

τ.μ. στην οποία υφίστανται έως 4 θέσεις εργασίας.

Οι θέσεις στο χώρο αυτό κρίνεται ως θέσεις με υψηλό κίνδυνο έκθεσης στον ιό. Ως εκ

τούτου ορίζεται ότι :

α.Η εξυπηρέτηση τόσο του κοινού όσο και των συνηγόρων θα γίνεται κατά το δυνατόν

στο τροχήλατο ερμάριο με το προστατευτικό πλαίσιο (plexiglass) που έχει ήδη

προμηθευτεί η υπηρεσία και έχει τοποθετηθεί στην είσοδο των γραφείων της υπηρεσίας

από τον εκάστοτε αρμόδιο δικαστικό υπάλληλο. Η είσοδος θα επιτρέπεται μόνο κατόπιν

συνεννόησης, όπως ειδικά παραπάνω ορίζεται ανάλογα με την περίπτωση.

β. Δεν επιτρέπεται η παροχή εργασίας στον χώρο αυτό ατόμων που ανήκουν στις

ευπαθείς ομάδες.

II. 2ο γραφείο υπηρεσίας γραμματείας -υποδοχής ορίζεται ως ο δεύτερο χώρος/η

δεύτερη αίθουσα της υπηρεσίας επιφανείας περίπου 30 τ.μ. στην οποία υφίστανται έως

3 θέσεις εργασίας.


Οι θέσεις στο χώρο αυτό κρίνεται ως θέσεις με μέτριο κίνδυνο έκθεσης στον ιό.

III. 3ο γραφείο υπηρεσίας γραμματείας ορίζεται ως ο τρίτος χώρος της υπηρεσίας

επιφανείας περίπου 20 τ.μ. στην οποία υφίστανται έως 2 θέσεις εργασίας.

Οι θέσεις στο χώρο αυτό κρίνεται ως θέσεις με χαμηλό κίνδυνο έκθεσης στον ιό.

[ Οι υπηρετούντες δικαστικοί υπάλληλοι, οι οποίοι κατατάσσονται σε ευπαθείς ομάδες θα

προσφέρουν τις υπηρεσίες τους σε υφιστάμενο χώρο της υπηρεσίας που έχει

χαρακτηρισθεί με χαμηλότερο κίνδυνο έκθεσης.]

Ι V. Γραφεία Εισαγγελικών Λειτουργών

Γραφείο 1ο Εισαγγελέως Πρωτοδικών Κω (Διευθύνουσας) επιφανείας περίπου 30 τ.μ.

(μία θέση εργασίας-Η θέση στο χώρο αυτό κρίνεται ως θέση με μέτριο κίνδυνο

έκθεσης στον ιό).

Γραφείο 2ο Αντεισαγγελέως Πρωτοδικών Κω επιφανείας περίπου 17 τ.μ.

(Η θέση στο χώρο αυτό κρίνεται ως θέση με μέτριο κίνδυνο έκθεσης στον ιό.)


Στους κοινόχρηστους χώρους εφαρμόζονται τα εξής μέτρα:

 Καλός αερισμός των κοινόχρηστων χώρων.

 Τοποθέτηση αντισηπτικών διαλυμάτων (σταθερές ή μη συσκευές) για την

ξηρή αντισηψία των χεριών.

 Σήμανση για υπενθύμιση τήρησης σωματικών αποστάσεων.

 Μετακίνηση επίπλων για αποφυγή συνωστισμού στους κοινόχρηστους χώρους

 Καθαρισμός και απολύμανση όλων των επιφανειών.

 Κλιματισμός και αερισμός χώρων (Οι μονάδες οικιακού τύπου (split units)

όπου είναι εφικτό τίθενται εκτός λειτουργίας ή όταν αυτό δεν είναι εφικτό τίθενται σε

συνεχή λειτουργία 24/7 με παράλληλη λειτουργία του φυσικού αερισμού.Η

αντικατάσταση των φίλτρων για τις ΚΚΜ και τις μονάδες οικιακού τύπου (split units)

θα γίνεται σύμφωνα με την προγραμματισμένη συντήρηση και οι εργασίες θα

εκτελούνται με χρήση και λήψη όλων των προστατευτικών μέτρων (μέσων ατομικής

προστασίας, αερισμό χώρου, ασφαλή αποκομιδή των φίλτρων που αντικαθίστανται)

συμπεριλαμβανομένης και της αναπνευστικής προστασίας.)

 Καλός καθαρισμός όλων των επιφανειών (γραφεία, πόμολα, πόρτες κ.λ.π.).


Διαχείριση περιστατικού που εμφανίζει συμπτώματα συμβατά με


λοίμωξη COVID-19:


Ορισμοί «κρούσματος COVID-19» και «επαφών» κρούσματος COVID-19


Κλινικά κριτήρια Ασθενής με ένα τουλάχιστον από τα κατωτέρω

συμπτώματα

• βήχας

• πυρετός

• δύσπνοια

• αιφνίδια εκδήλωση ανοσμίας, αγευσίας ή δυσγευσίας επιπρόσθετα λιγότερο ειδικά

συμπτώματα περιλαμβάνουν: κεφαλαλγία,

 ρίγος, μυαλγίες, καταβολή, έμετο και διάρροια.

Επιδημιολογικά κριτήρια

• στενή επαφή [2] με επιβεβαιωμένο κρούσμα COVID-19 εντός 14 ημερών πριν την

έναρξη συμπτωμάτων Ταξινόμηση κρουσμάτων

Ύποπτο κρούσμα: Ασθενής που πληροί τα κλινικά κριτήρια

Πιθανό κρούσμα: Ασθενής που πληροί τα κλινικά κριτήρια και ένα επιδημιολογικό

κριτήριο

Επιβεβαιωμένο κρούσμα: Άτομο που πληροί τα εργαστηριακά κριτήρια

Επαφή κρούσματος:

Ως «επαφή» κρούσματος λοίμωξης COVID-19 ορίζεται άτομο που είχε

ιστορικό επαφής με επιβεβαιωμένο κρούσμα COVID-19 εντός χρονικού διαστήματος

που 3 κυμαίνεται από 48 ώρες πριν την έναρξη συμπτωμάτων του κρούσματος έως

και 10 ημέρες μετά την έναρξη των συμπτωμάτων του κρούσματος.


Ανάλογα με το επίπεδο της έκθεσης, οι επαφές του κρούσματος

κατηγοριοποιούνται σε:

Α. Στενές επαφές (έκθεση υψηλού κινδύνου)

Ως στενή επαφή επιβεβαιωμένου κρούσματος λοίμωξης COVID-19 ορίζεται:

- άτομο που είχε επαφή πρόσωπο με πρόσωπο με ασθενή με COVID-19 σε απόσταση

< 1,5 μέτρου και για ≥ 15 λεπτά και χωρίς χρήση μάσκας και από τους δύο.

-άτομο που είχε άμεση σωματική επαφή με ασθενή με COVID-19 χωρίς εφαρμογή

μέτρων προφύλαξης.

- άτομο με επαφή με μολυσματικές εκκρίσεις ασθενή με COVID-19 χωρίς εφαρμογή

μέτρων προφύλαξης.

- άτομο που παρέμεινε σε κλειστό χώρο (π.χ. αίθουσα συσκέψεων, χώρο αναμονής

κλπ.) με ασθενή με COVID-19 για περισσότερο από 15 λεπτά και χωρίς χρήση μάσκας

και από τους δύο.

- άτομο που παρείχε άμεση φροντίδα σε ασθενή με COVID-19 χωρίς λήψη ή επί

αστοχίας των ενδεδειγμένων μέτρων ατομικής προστασίας.


Β. Επαφές (έκθεση χαμηλού κινδύνου)

Ως επαφή επιβεβαιωμένου κρούσματος χαμηλού κινδύνου COVID-19 ορίζεται:

-άτομο που είχε επαφή πρόσωπο με πρόσωπο με ασθενή με COVID-19 εντός 1,5

μέτρου και για < 15 λεπτά.

- άτομο που παρέμεινε σε κλειστό χώρο με ασθενή με COVID-19 για < 15 λεπτά.

-άτομο που παρείχε άμεση φροντίδα σε ασθενή με COVID-19 με λήψη των

ενδεδειγμένων μέτρων ατομικής προστασίας.


Μεγαλύτερη διάρκεια επαφής συνεπάγεται αυξημένο κίνδυνο μετάδοσης. Σε

κάθε περίπτωση, οι αρχές δημόσιας υγείας μπορούν με βάση την εκτίμηση κινδύνου,

να εξετάσουν το ενδεχόμενο διεύρυνσης και παρακολούθησης των επαφών, έτσι

ώστε 4 αυτή να περιλάβει και άτομα που είχαν μικρότερη διάρκεια επαφής με τον

ασθενή με COVID-19.


Α. Διαχείριση υπόπτου κρούσματος


Εάν ένας εργαζόμενος εμφανίσει έστω και ήπια συμπτώματα συμβατά με

λοίμωξη COVID-19 εκτός του χώρου της οργανικής μονάδας, παραμένει στο σπίτι και

ειδοποιεί τον ορισμένο συντονιστή COVID-19 για τις περαιτέρω ενέργειες.

Εάν ένας εργαζόμενος εμφανίσει συμπτώματα συμβατά με λοίμωξη COVID19

εντός της οργανικής μονάδας ακολουθούνται τα παρακάτω βήματα:

- Ενημερώνει τον άμεσο προϊστάμενο του και τον συντονιστή διαχείρισης

COVID-19, φοράει μάσκα, αποχωρεί από τον χώρο εργασίας και παραμένει στο σπίτι

του για ανάρρωση ή καλείται το ΕΚΑΒ για τη μεταφορά του στον εγγύτερο

υγειονομικό σχηματισμό.

Ο συντονιστής διαχείρισης COVID-19 :

-ενημερώνει τον ΕΟΔΥ για, επιδημιολογική διερεύνηση και ιχνηλάτηση όλων

των πιθανών επαφών του κρούσματος (προσωπικού και επισκεπτών κλπ).

- Μετά την αποχώρηση του ύποπτου κρούσματος από την υπηρεσία

ακολουθείται επιμελής καθαρισμός, εφαρμογή απολυμαντικού σε επιφάνειες του

χώρου όπου κινήθηκε ο εργαζόμενος με χρήση εξοπλισμού ατομικής προστασίας

- Ιατρική αξιολόγηση (από εφημερεύον Νοσοκομείο, Κέντρο Υγείας ή από

ιδιώτη θεράποντα ιατρό) αν θα πρέπει να γίνει κατά προτεραιότητα μοριακό

διαγνωστικό τεστ.

Εν αναμονή του αποτελέσματος, ο εργαζόμενος παραμένει σε απομόνωση

κατ’ οίκον (εφόσον η κατάστασή του δεν απαιτεί νοσηλεία), σε καλά αεριζόμενο


δωμάτιο, σύμφωνα με τον ακόλουθο σύνδεσμο (https://eody.gov.gr/neos-koronoios-

covid-19-odigies-gia-frontidaypoptoy-kroysmatos-sto-spiti/) ενώ η οργανική μονάδα


συνεχίζει κανονικά τη λειτουργία της.

Ο συντονιστής διαχείρισης COVID-19 της οργανικής μονάδας σε συνεργασία

με τον ΕΟΔΥ κάνει εκτίμηση κινδύνου και αποφασίζει τα επιδημιολογικά μέτρα

πρόληψης της διασποράς, όπως:


- Προσωρινή αναστολή εισόδου ατόμων στον στενό χώρο εργασίας του

υπόπτου κρούσματος για ένα 24ωρο. Ακολουθεί πολύ καλός αερισμός και

σχολαστικός καθαρισμός του χώρου και απολύμανση των επιφανειών του χώρου του

εργαζομένου με τη χρήση κατάλληλων μέσων προστασίας και ο χώρος


επαναχρησιμοποιείται κανονικά (https://www.moh.gov.gr/articles/health/dieythynsh-

dhmosiasygieinhs/metra-prolhpshs-enanti-koronoioy-sars-cov-2/7023-


metrakatharismoy-kai-apolymanshs-se-xwroys-kai-epifaneies)

-Επιμελής καθαρισμός των χώρων που κινήθηκε ο εργαζόμενος

(ανελκυστήρες, σκάλες, διαδρόμους κλπ)

Γενικά η παραμονή του ύποπτου περιστατικού στο χώρο εργασίας θα πρέπει

να είναι περιορισμένη, έτσι ώστε να αποφεύγονται η άσκοπη παραμονή του στο χώρο

και οι πολλαπλές επαφές, που εγκυμονούν κινδύνους πιθανής διασποράς του ιού.


Αν το μοριακό τεστ για SARS-CoV-2 είναι θετικό:

1. Ο εργαζόμενος ενημερώνει άμεσα τον συντονιστή διαχείρισης

COVID-19 της οργανικής μονάδας

2. Ο Συντονιστής έρχεται σε επικοινωνία με τον ΕΟΔΥ για τη

Γενική Γραμματεία Πολιτκής Προστασίας για ιχνηλάτηση των


επαφών που είχε στην υπηρεσία (https://eody.gov.gr/wp-

content/uploads/2020/03/covid-19- diaxeirisi-epafon.pdf).


Χρόνος επιστροφής στην εργασία:

Ο εργαζόμενος με θετικό μοριακό τεστ μπορεί να επιστρέψει στην εργασία

του μετά την παρέλευση τουλάχιστον 10ημέρου από την έναρξη των συμπτωμάτων

ΚΑΙ την πάροδο 24 ωρών από την πλήρη υποχώρηση του πυρετού (χωρίς τη λήψη

αντιπυρετικών) και ύφεση των συμπτωμάτων του. Για την επάνοδο των

επιβεβαιωμένων περιστατικών δεν απαιτείται η διενέργεια νέου τεστ.

Οι επαφές υψηλού κινδύνου του επιβεβαιωμένου κρούσματος θα

απομακρυνθούν από τον χώρο εργασίας τους και να τεθούν σε καραντίνα για 14

ημέρες. https://eody.gov.gr/odigies-gia-apomonosi-epafon-sto-spiti/


Εάν κατά τη διάρκεια της 14ήμερης καραντίνας, ασυμπτωματικό άτομο που

έχει θεωρηθεί στενή επαφή, κάνει με δική του πρωτοβουλία ή για εξατομικευμένους

λόγους εργαστηριακό έλεγχο, τότε:

- Εάν το μοριακό τεστ είναι θετικό: παραμένει σε κατ’ οίκον απομόνωση για

10 ημέρες από την ημέρα διενέργειας του τεστ (εφόσον παραμένει ασυμπτωματικό).

- Εάν το μοριακό τεστ είναι αρνητικό: παραμένει σε καραντίνα έως την

ολοκλήρωση του 14ημέρου.

Όσον αφορά στις επαφές χαμηλού κινδύνου αυτές συνεχίζουν την εργασία

τους με οδηγίες για αυτοπαρακολούθηση της υγείας τους για 14 ημέρες

https://eody.gov.gr/odigies-gia-apomonosi-epafon-sto-spiti/


Αν το μοριακό τεστ SARS-CoV-2 είναι αρνητικό:

Ο εργαζόμενος μπορεί να επιστρέψει στην εργασία του μετά την πάροδο

τουλάχιστον 24 ωρών από την πλήρη υποχώρηση του πυρετού (χωρίς τη λήψη

αντιπυρετικών) και την ύφεση των συμπτωμάτων του.


Β. Διαχείριση δύο επιβεβαιωμένων περιστατικών που διαγνώστηκαν

σε διάστημα 14 ημερών.


Εφαρμόζονται οι οδηγίες όπως σε αντιμετώπιση μεμονωμένου κρούσματος.

Ο συντονιστής διαχείρισης COVID-19 του οργανισμού επικοινωνεί με τον

ΕΟΔΥ (τηλ. 1135) για συνδρομή στην επιδημιολογική διερεύνηση και εκτίμηση

κινδύνου, εάν αυτή χρειαστεί, και την Γενική Γραμματεία Πολιτικής Προστασίας ως

φορέα υπεύθυνο για την ιχνηλάτηση των επαφών των επιβεβαιωμένων κρουσμάτων

COVID-19 σχετικά με την τυχόν αναστολή της λειτουργίας τμήματος ή τμημάτων ή

όλης της υπηρεσίας. (Σύμφωνα με τις διατάξεις παρ.1 άρθρου 15 ν.4728/202 (ΦΕΚ


Α ́186) «Προς τον σκοπό της αποφυγής κινδύνου διάδοσης του κορωνοϊού COVID-

19, δύναται, σε περίπτωση εμφάνισης ύποπτου ή επιβεβαιωμένου κρούσματος


κορωνοϊού COVID-19, να επιβάλλεται ως μέτρο πρόληψης και περιορισμού της


διάδοσης της νόσου η προσωρινή αναστολή της λειτουργίας επιμέρους οργανικών

μονάδων μιας δημόσιας υπηρεσίας ή του συνόλου αυτών.» )


Εάν δεν υπάρχει επιδημιολογική συσχέτιση:

Συνιστάται συνέχιση των καθημερινών δραστηριοτήτων με συνέπεια στη

συστηματική εφαρμογή των μέτρων προστασίας.

Εάν υπάρχει επιδημιολογική συσχέτιση (χωρίς τα δύο κρούσματα να

έχουν οικογενειακή σχέση ή στενή επαφή μεταξύ τους εκτός του

Οργανισμού): 1.Ενημέρωση/ευαισθητοποίηση των εργαζομένων από τον

συντονιστή διαχείρισης COVID19 για εγρήγορση και έγκαιρη αναγνώριση ύποπτων

περιστατικών

2.Ενίσχυση μέτρων στο εργασιακό περιβάλλον:

- τήρηση αποστάσεων

- υγιεινή χεριών

- αναπνευστική υγιεινή

-καθαριότητα περιβάλλοντος

- Εκτίμηση κινδύνου και σύσταση για εργαστηριακό έλεγχο των στενών

επαφών στον Οργανισμό.

Ανάλογα με τα αποτελέσματα της επιδημιολογικής διερεύνησης και την

εκτίμηση κινδύνου, θα αποφασιστεί το εύρος της εφαρμογής εργαστηριακού ελέγχου

και των μέτρων αναστολής λειτουργίας του Οργανισμού.


Γ. Συρροή κρουσμάτων στην υπηρεσία


Όταν υπάρχουν τρία (3) ή περισσότερα εργαστηριακά επιβεβαιωμένα

κρούσματα (συμπτωματικά ή ασυμπτωματικά), σε διάστημα 14 ημερών,

ενημερώνεται ο ΕΟΔΥ προκειμένου να προβεί σε εκτίμηση κινδύνου σε συνεργασία

με την Διεύθυνση Δημόσιας Υγείας και Κοινωνικής Μέριμνας της οικείας

Περιφερειακής Ενότητας και την Γενική Γραμματεία Πολιτικής Προστασίας ως φορέα

ιχνηλάτησης επαφών.


Η απόφαση για την προσωρινή αναστολή λειτουργίας της οργανικής

μονάδας, εκδίδεται από τον οικείο Υπουργό ή τους επικεφαλής των αντίστοιχων

υπηρεσιών του Δημοσίου μετά από γνώμη του Διευθυντή Δημόσιας Υγείας και

Κοινωνικής Μέριμνας της οικείας Περιφερειακής Ενότητας, κατ’ εφαρμογή του

εκάστοτε ισχύοντος Πρωτοκόλλου Διαχείρισης Κρούσματος.

Αποφάσεις για την αναστολή λειτουργίας του συνόλου των οργανικών

μονάδων των δημοσίων υπηρεσιών, σε επίπεδο δημοτικής ή περιφερειακής ενότητας

ή της Επικράτειας λαμβάνονται κατόπιν απόφασης των Υπουργών Προστασίας του

Πολίτη, Υγείας, Εσωτερικών και των κατά περίπτωση συναρμόδιων Υπουργών μετά

από γνώμη της Εθνικής Επιτροπής προστασίας της Δημόσιας Υγείας έναντι του

κορωνοϊού COVID19.

(Σύμφωνα με τις διατάξεις παρ.1 άρθρου 15 ν.4728/202 (ΦΕΚ Α ́186) «Προς

τον σκοπό της αποφυγής κινδύνου διάδοσης του κορωνοϊού COVID-19, δύναται, σε

περίπτωση εμφάνισης ύποπτου ή επιβεβαιωμένου κρούσματος κορωνοϊού COVID-19,

να επιβάλλεται ως μέτρο πρόληψης και περιορισμού της διάδοσης της νόσου η

προσωρινή αναστολή της λειτουργίας επιμέρους οργανικών μονάδων μιας δημόσιας

υπηρεσίας ή του συνόλου αυτών.» )


Οδηγίες σχετικά με τον καθαρισμό και την απολύμανση.

Για κάθε εγκατάσταση θα πρέπει να καταρτίζεται ένα μόνιμο πρόγραμμα

διαδικασιών για τον καθαρισμό και την απολύμανση τους, ώστε να εξασφαλίζεται ότι

όλοι οι χώροι και σημεία επαφής (δάπεδα, τοίχοι, οροφές, πάγκοι εργασίας, ράφια,

καρότσια, καλάθια, ασανσέρ, πόμολα, κουπαστές σκάλας, συσκευές τηλεφώνου,

πληκτρολόγια, κλπ.) καθαρίζονται επαρκώς.

Όλο το προσωπικό καθαριότητας πρέπει να γνωρίζει καλά τις ενδεδειγμένες

τεχνικές καθαρισμού. Οι διαδικασίες καθαρισμού πρέπει να λαμβάνουν χώρα πριν την

απολύμανση. Για τη χρήση απορρυπαντικών (σαπούνια και άλλα καθαριστικά) πρέπει

να χρησιμοποιείται χλιαρό νερό ενώ για τη χρήση απολυμαντικών, π.χ χλωρίνης,

κρύο νερό για την αποφυγή της δημιουργίας ανεπιθύμητων αντιδράσεων. Μετά τον

καθαρισμό με την χρήση κατάλληλου απορρυπαντικού, η επιφάνεια πρέπει να

στεγνώσει για να ακολουθήσει η απολύμανση με χρήση κατάλληλου απολυμαντικού,

το οποίο πρέπει να είναι εγκεκριμένο από τον ΕΟΦ, με ιοκτόνο δράση


(συμπεριλαμβανομένων των κορωνοϊών) και να συνοδεύεται από τα σχετικά δελτία

ασφαλείας.

Η εφαρμογή του γίνεται με την αυστηρή τήρηση των όρων και οδηγιών

χρήσης τους και εξασφαλίζεται και επαρκής αερισμός του χώρου.

Οι ανθρώπινοι κορωνοϊοί αδρανοποιούνται με διαδικασία απολύμανσης

επιφανειών εντός ενός λεπτού (1 ́) με αντιμικροβιακούς παράγοντες όπως:

Υποχλωριώδες νάτριο1 σε συγκέντρωση 0,1%, Αιθανόλη 70% και Υπεροξείδιο του

υδρογόνου 0,5%.

Επισημαίνεται πως πρέπει να γίνει έλεγχος ώστε να μην έχει παρέλθει η

ημερομηνία λήξης του προϊόντος, ενώ δίνεται ιδιαίτερη προσοχή στην αποφυγή

ανάμειξης καθαριστικών και απολυμαντικών, εκτός αν οι ετικέτες υποδεικνύουν ότι ο

συνδυασμός τους ενδείκνυται (π.χ. Ο συνδυασμός χλωρίνης με καθαριστικά

αμμωνίας μπορεί να προκαλέσει σοβαρό τραυματισμό ή ακόμη και τον θάνατο).

Εφαρμογή ολοκληρωμένων προγραμμάτων απολύμανσης χώρων.

Στην περίπτωση επιβεβαιωμένου κρούσματος λοίμωξης SARS-CoV-2 στις

εγκαταστάσεις των επιχειρήσεων (εργαζόμενος ή καταναλωτής), η εξυγίανση των

χώρων των επιφανειών και των αντικειμένων είναι απαραίτητη. Θα πρέπει να

ενημερωθεί ο υπεύθυνος της επιχείρησης έτσι, ώστε να ληφθούν αυστηρότερα μέτρα

και να υλοποιηθεί ολοκληρωμένο πρόγραμμα καθαρισμού-απολύμανσης, σύμφωνα με

τις οδηγίες του Ε.Ο.Δ.Υ.

Η εφαρμογή και ο σχεδιασμός των απολυμάνσεων πρέπει να γίνεται υπό την

ευθύνη ειδικού επιστήμονα, όπως προβλέπεται από τα επαγγελματικά τους

δικαιώματα (π.χ. Επόπτες Δημόσιας Υγείας). Το προσωπικό (εφαρμοστές) που εκτελεί

τις συγκεκριμένες εφαρμογές πρέπει να είναι εξειδικευμένο (π.χ. απόφοιτοι της

σχολής απολυμαντών ή άλλης ειδικότητας κατάλληλα εκπαιδευμένης), να διαθέτει

όλα τα απαιτούμενα μέσα ατομικής προστασίας και να τηρεί.

Το απολυμαντικό διάλυμα προκύπτει από αραίωση 1:50 της οικιακής χλωρίνης

που είναι διάλυμα υποχλωριώδους νατρίου 5%.

Η επιλογή μεθόδου της εφαρμογής (ψεκασμός, εκνέφωση κ.λ.π.) και

αντιστοίχως η χρήση του απαιτούμενου εξοπλισμού πρέπει πάντα να στοχεύει στην

αποτελεσματική και με ασφαλή τρόπο καταπολέμηση του ιικού φορτίου των

μολυσμένων χώρων, επιφανειών και σημείων, χωρίς την περαιτέρω πρόκληση

ρύπανσης καθώς και φθορών και καταστροφής άλλων υλικών και αντικειμένων


Μέσα Μαζικής Μεταφοράς

Οι εργαζόμενοι στην υπηρεσία που χρησιμοποιούν Μέσα Μαζικής Μεταφοράς θα

πρέπει να τηρούν τα προβλεπόμενα από το ΕΟΔΥ μέτρα:


(https://www.moh.gov.gr/articles/health/dieythynsh-dhmosias-

ygieinhs/metraprolhpshs-enanti-koronoioy-sars-cov-2/7011-kanones-ygieinhs-sta-

mesa-mazikhsmetaforas


Αντιγριπικό εμβόλιο.

Συνιστάται ο εμβολιασμός όλων των υπηρετούντων στην Εισαγγελία

Πρωτοδικών Κω με το αντιγριπικό εμβόλιο


Το παρόν ορίζεται να τοιχοκολληθεί σε πίνακα ανακοινώσεων της υπηρεσίας,

να κοινοποιηθεί στην Ομάδα Διαχείρησης Κρίσης Υπουργείου Δικαιοσύνης, στον

Δικηγορικό Σύλλογο Κω και να αναρτηθεί στην ιστοσελίδα της Υπηρεσίας.


Κως 9/10/2020


Η Δ ι ε υ θ ύ ν ο υ σ α τ η ν Ε ι σ αγ γ ε λ ί α

Π ρ ω τ ο δ ι κ ώ ν Κ ω


Η Σ υ ν τ ο ν ί σ τ ρ ι α Δ ι α χ ε ί ρ ι σ η ς

C o v i d - 1 9 ( Π ρ ο ϊ σ τ α μ έ ν η

Γ ρ α μ μ α τ ε ί α ς ) Ε ι σ αγ γ ε λ ί α ς

Π ρ ω τ ο δ ι κ ώ ν Κ ω


ΜΑΡΙΑ ΚΩΛΕΤΤΗ ΑΡΓΥΡΩ ΔΑΣΚΑΛΑΚΗ


(Διαβάστε και εδώ )

Comments


bottom of page