top of page

Ανακοίνωση Ειρηνοδικείου Λέρου

ΛΕΡΟΣ, 10/11/2020

ΑΡ. ΠΡΩΤ: 47

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΕΙΡΗΝΟΔΙΚΕΙΟ ΛΕΡΟΥ

Ταχ. Δ/νση: Ειρηνοδικείο Λέρου

Τ.Κ 85400

Τηλ: 22470-22253

Email: eirlerou@gmail.com


Ανακοίνωση- Εσωτερική Εγκύκλιος Λειτουργίας Ειρηνοδικείου Λέρου


Δυνάμει:

1. του άρθρου 1,  ΑΑ 4 , της με αριθ. Δ1α/ΓΠ.οικ. 71342/6-11-2020 ΚΥΑ, ΦΕΚ 4899 Β/6-11-

2020, που αφορά τον τρόπο λειτουργίας των δικαστηρίων προς το σκοπό αντιμετώπισης της

διασποράς του κορωνοϊού COVID-19

2. του άρθρου 17 του ν. 4684/2020 «Κύρωση της από 30.3.2020 Π.Ν.Π. «Μέτρα αντιμετώπισης

της πανδημίας του κορωνοϊού COVID-19 και άλλες κατεπείγουσες διατάξεις» ( A΄ 75 ) και άλλες

διατάξεις ( ΦΕΚ Α΄ 86/25.04.2020).


ΑΝΑΚΟΙΝΩΝΕΤΑΙ

ότι


Κατά το χρονικό διάστημα από την 7 η Νοεμβρίου 2020 έως και την 30 η Νοεμβρίου 2020

( 7.11.2020 – 30.11.2020 ):


1) Θα πραγματοποιούνται οι δίκες της τακτικής διαδικασίας, που δικάζονται σύμφωνα με τις

διατάξεις του ν.4335/2015 [νέα τακτική].


2) Θα πραγματοποιούνται όλες οι δίκες, παλαιάς τακτικής, εκουσίας και ειδικής διαδικασίας, που

συζητούνται χωρίς εξέταση μαρτύρων. Για το σκοπό αυτό μέχρι τις 12.00 της προηγουμένης της

δικασίμου εργάσιμης ημέρας, θα κοινοποιείται στη γραμματεία του Ειρηνοδικείου  μέσω

μηνύματος ηλεκτρονικού ταχυδρομείου δήλωση των πληρεξουσίων δικηγόρων των διαδίκων, 

ότι η συγκεκριμένη υπόθεση θα εκδικαστεί χωρίς την εξέταση μαρτύρων και η δήλωση αυτή θα

αποτελεί προϋπόθεση για να ενταχθεί η υπόθεση προς εκφώνηση στο οικείο πινάκιο ή

έκθεμα. Επίσης παρέχεται η δυνατότητα αναβολής κατ' άρθρ. 72 παρ. 2 ν. 4722/2020, με κοινή

ανέκκλητη δήλωση των πληρεξουσίων δικηγόρων κατ' άρθρ. 242 παρ. 2 ΚΠολΔ κατ' απόκλιση

της παρ. 2 του άρθρ. 115 ΚΠολΔ, η οποία υποβάλλεται στην αυτή ως άνω ηλεκτρονική


Σελίδα 2 από 3

διεύθυνση μέσω μηνύματος ηλεκτρονικού ταχυδρομείου το αργότερο μέχρι την 12η ώρα της

προηγούμενης της δικασίμου.

3) θα συζητηθούν υποθέσεις που αφορούν δίκες ασφαλιστικών μέτρων που έχουν ως

αντικείμενο εγγυοδοσία, εγγραφή ή εξάλειψη ή μεταρρύθμιση προσημείωσης υποθήκης,

συντηρητικής κατάσχεσης κινητής ή ακίνητης περιουσίας, δικαστική μεσεγγύηση, σφράγιση,

αποσφράγιση, απογραφή και δημόσια κατάθεση, κατά τα άρθρα 737, 738 ΚΠολΔ, Ευρωπαϊκή

Διαταγή δέσμευσης λογαριασμού, κατ΄ άρθρο 738Α ΚΠολΔ, οι ανακλήσεις αυτών, καθώς και οι

σχετικές με αυτές διαφορές του άρθρου 702 ΚΠολΔ. Καθώς και συναινετικές προσημειώσεις

υποθήκης με έγγραφη διαδικασία σύμφωνα με το άρθρο 17 του ν. 4864/2020.

4) Θα χορηγούνται ή θα ανακαλούνται προσωρινές διαταγές χωρίς κλήτευση του καθ΄ ου, εκτός

κι αν το Δικαστήριο κρίνει απαραίτητη την παρουσία του. Οι προσωρινές διαταγές που έχουν

χορηγηθεί και έχουν ισχύ έως τη συζήτηση της υπόθεσης, θα παρατείνονται μέχρις εκδόσεως

αποφάσεως επί της αιτήσεως,  με απόφαση του Ειρηνοδίκη προσδιορισμού ασφαλιστικών

μέτρων και συζήτησης προσωρινών διαταγών.

5) Οι υποθέσεις που θα αποσύρονται κατά τα ανωτέρω θα επαναπροσδιορίζονται οίκοθεν και ο

ορισμός της νέας δικασίμου θα γνωστοποιείται από το γραμματέα της έδρας στο Δικηγορικό

Σύλλογο Κω.


6) Δεν αναστέλλονται οι προθεσμίες, που σχετίζονται με το χρόνο κατάθεσης δικογράφου της

νέας τακτικής διαδικασίας. [άρθρα 215, 237, 238  ΚΠολΔ].


7) Δεν αναστέλλονται οι δικονομικές προθεσμίες κατάθεσης προσθήκης-αντίκρουσης, τόσο στην

τακτική όσο και στις ειδικές διαδικασίες, καθώς επίσης και στην κατάθεση σημειώματος στη

διαδικασία των ασφαλιστικών μέτρων για τις υποθέσεις, που έχουν συζητηθεί έως και τις 6-11-

2020.


8) η κατάθεση δικογράφων θα πραγματοποιείται κάθε μέρα από τους πληρεξούσιους

δικηγόρους κατόπιν ραντεβού. Η παραλαβή των επικυρωμένων αντιγράφων των δικογράφων

θα γίνεται κατόπιν τηλεφωνικής ενημέρωσης από την Γραμματεία του Δικαστηρίου.

9) Θα δημοσιεύονται αποφάσεις, διατάξεις κληρονομητηρίων και σωματείων αντίγραφα των

οποίων θα αποστέλλονται ηλεκτρονικά στους πληρεξούσιους δικηγόρους των διαδίκων. Επίσης

θα δημοσιεύονται οι ήδη κατατεθείσες διαθήκες. Γίνονται καταθέσεις αιτήσεων διαθηκών προς

δημοσίευση αυτών, κατάθεση αιτήσεων για έκδοση διατάξεων (παροχής κληρονομητηρίου ή για

έγκριση ή τροποποίηση καταστατικού σωματείου), δηλώσεις τρίτων, αποποιήσεις κληρονομιάς,

κατάθεση αιτήσεων διαταγών πληρωμής και διαταγών απόδοσης μισθίου, καταθέσεις ενδίκων


Σελίδα 3 από 3

μέσων, αιτήσεις νομικής βοήθειας κλπ, κατόπιν συνεννόησης με την Γραμματεία του

Δικαστηρίου.

10) Θα διεξάγονται μόνο οι ένορκες βεβαιώσεις με κλήση αντιδίκου και μόνο κατόπιν ραντεβού.


11) θα χορηγούνται πιστοποιητικά κατόπιν επικοινωνίας και συνεννόησης με την Γραμματεία

του Ειρηνοδικείου Λέρου (22470-22253) ή ηλεκτρονικά eirlerou@gmail.com.

12) Η προκαταρκτική εξέταση θα διενεργείται κανονικά.

13) Θα πραγματοποιούνται θεωρήσεις γνησίου της υπογραφής για συναινετικά διαζύγια και θα

χορηγούνται αντίγραφα αποφάσεων κατόπιν συνεννόησης με την Γραμματεία.

14) Η Γραμματεία του Δικαστηρίου κατά το ως άνω χρονικό διάστημα θα συνεχίσει να

λειτουργεί με τον αριθμό των υπαλλήλων που κρίνεται αναγκαίος για την εύρυθμη

λειτουργία του. Δεν θα εξυπηρετεί το κοινό και τους πληρεξουσίους δικηγόρους σε άλλα

αντικείμενα, πλην των εξαιρέσεων λειτουργίας του δικαστηρίου και σύμφωνα με τα

ανωτέρω και μόνο για τις παραπάνω επιτραπείσες περιπτώσεις.

Αναστέλλονται προσωρινά:

α) οι νόμιμες και δικαστικές προθεσμίες για τη διενέργεια διαδικαστικών πράξεων και άλλων

ενεργειών ενώπιον των υπηρεσιών του Ειρηνοδικείου καθώς και της παραγραφής των

συναφών αξιώσεων, β) οι, κατά τις κείμενες διατάξεις, διαδικασίες αναγκαστικής εκτέλεσης και

της διενέργειας πλειστηριασμών.

Εξαιρούνται από την εφαρμογή της περ. α: α) Ως προς τις υποθέσεις που έχουν συζητηθεί έως

και τις 6.11.2020, οι δικονομικές προθεσμίες κατάθεσης προσθήκης - αντίκρουσης τόσο στην

τακτική όσο και στις ειδικές διαδικασίες, καθώς επίσης και κατάθεσης σημειώματος στη

διαδικασία των ασφαλιστικών μέτρων.


Λέρος, 10Νοεμβρίου 2020

Η ΔΟΚΙΜΗ ΕΙΡΗΝΟΔΙΚΗΣΛΕΡΟΥ


ΣΜΑΡΑΓΔΑ ΑΥΓΟΥΣΤΙΔΟΥ

Kommentare


bottom of page