top of page

Ανακοίνωση Ειρηνοδικείου Καλύμνου 30-3-2020


ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΙΡΗΝΟΔΙΚΕΙΟ ΚΑΛΥΜΝΟΥ Αρ.Πρωτ. 93 Κάλυμνος, Ενορία Χριστού ,Τ.Κ 85200 Κάλυμνος, 30.3.2020 Τηλ.2243024184 e-mail:eirkalymnou@gmail.com Συμπληρωματική Ανακοίνωση των υπ’αρ. 86/13-3-2020 και 87/16.3.2020 Ανακοίνωσεων, βάσει της νέας ΚΥΑ (ΦΕΚ Β΄ 1074/27-3-2020) για την αναστολή των Δικαστηρίων Λόγω των έκτακτων συνθηκών από 28/3/2020 μέχρι και 10/4/2020 1. Αναστέλλονται: α) Οι δίκες ενώπιον των πολιτικών και ποινικών δικαστηρίων, β) οι νόμιμες και δικαστικές προθεσμίες για τη διενέργεια διαδικαστικών πράξεων και άλλων ενεργειών ενώπιον των υπηρεσιών των δικαστηρίων και των εισαγγελιών, καθώς και η παραγραφή των συναφών αξιώσεων, γ) οι, κατά τις κείμενες διατάξεις, διαδικασίες αναγκαστικής εκτέλεσης και η διενέργεια πλειστηριασμών. 2. Εξαιρούνται από την εφαρμογή της προηγούμενης παραγράφου: α) η δημοσίευση αποφάσεων, β) η χορήγηση και ανάκληση προσωρινών διαταγών, οι οποίες γίνονται χωρίς κλήτευση του αντιδίκου. Οι προσωρινές διαταγές που έχουν χορηγηθεί και έχουν ισχύ έως την συζήτηση της υπόθεσης, παρατείνονται με απόφαση του Προέδρου Υπηρεσίας. γ) η εκδίκαση αυτόφωρων πλημμελημάτων, εφόσον αφορά κατηγορούμενο που κρατείται δυνάμει των διατάξεων περί αυτόφωρης διαδικασίας, δ) η κλήρωση των ενόρκων και η έναρξη της συνόδου των Μικτών Ορκωτών Δικαστηρίων και Μικτών Ορκωτών Εφετείων, εφόσον κατά τη σύνοδο είναι προσδιορισμένες προς εκδίκαση υποθέσεις που εμπίπτουν στις κατωτέρω περιπτώσεις ε’ και στ’, καθώς και η κλήρωση των συνθέσεων για την εκδίκαση των ποινικών υποθέσεων και των υποθέσεων ασφαλιστικών μέτρων σε όσα δικαστήρια της Χώρας προβλέπεται τέτοια κλήρωση, ε) η εκδίκαση κακουργημάτων για τους προσωρινά κρατούμενους κατηγορουμένους, των οποίων συμπληρώνεται κατά περίπτωση το ανώτατο όριο προσωρινής κράτησης, στ) οι ποινικές δίκες που αφορούν κακουργήματα, ο χρόνος παραγραφής των οποίων συμπληρώνεται εντός του χρονικού διαστήματος από την έναρξη της αναστολής μέχρι και τις 31.1.2021. Το δικαστήριο αποφασίζει, κατά περίπτωση, για την εκδίκαση ή τη διακοπή αυτών.     Σύμφωνα με την παρ. 4 του τέταρτου άρθρου της ως άνω ΚΥΑ η λειτουργία των δικαστικών υπηρεσιών περιορίζεται στις αναγκαίες ενέργειες για τη διεκπεραίωση των υποθέσεων που, σύμφωνα με την παρούσα απόφαση, εκδικάζονται ενώπιον των δικαστηρίων, καθώς και εκείνων που κατά περίπτωση και κατά την κρίση του οργάνου διοίκησης εκάστης αυτών έχουν κατεπείγοντα χαρακτήρα και χρήζουν άμεσης αντιμετώπισης. Τα ειδικότερα ζητήματα λειτουργίας των ως άνω υπηρεσιών ρυθμίζονται με αποφάσεις των οργάνων διοίκησης αυτών. Κατόπιν τούτων, αποφασίζεται ότι η Γραμματεία του παρόντος δικαστηρίου θα λειτουργεί για το κοινό και τους πληρεξούσιους δικηγόρους ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΑ ΚΑΙ ΜΟΝΟ για τη διεκπεραίωση υποθέσεων αιτημάτων χορήγησης και ανάκλησης προσωρινών διαταγών οι οποίες, κατά την κρίση της Ειρηνοδίκη υπηρεσίας, έχουν εξαιρετικά κατεπείγουσα φύση ώστε μπορεί κατ εξαίρεση να συζητηθούν χωρίς κλήτευση του αντιδίκου (δυνάμει του άρ. 687 Κ.Πολ.Δ) καθώς και για την διεκπεραίωση υποθέσεων που κατά περίπτωση κρίνεται από την Ειρηνοδίκη Υπηρεσίας ότι χρήζουν άμεσης αντιμετώπισης λόγω του κατεπείγοντος χαρακτήρα τους. Κατά τα λοιπά, συνεχίζεται η δημοσίευση αποφάσεων και ισχύει ότι: Οι προθεσμίες για κατάθεση προσθήκης-αντίκρουσης (3ήμερο) της δικασίμου της 11 ης Μαρτίου 2020 παρατείνονται μέχρι την 14 η Απριλίου 2020. Η κατάθεση προτάσεων και προσθήκης της νέας τακτικής που είχε καταληκτική προθεσμία εντός του διαστήματος από 30.3.έως 10.4.2020 ΔΕΝ θα πραγματοποιηθεί. Οι νέες προθεσμίες θα ανακοινωθούν μετά το τέλος της περιόδου αναστολής λειτουργίας των δικαστηρίων. Η Γραμματεία του Ειρηνοδικείου Καλύμνου ΔΕΝ θα εξυπηρετεί το κοινό κατά το διάστημα από 30.3.2020 έως 10.4.2020.Αιτήσεις για χορήγηση πιστοποιητικών και δηλώσεις αποποίησης κληρονομίας ΔΕΝ θα γίνονται δεκτές εντός του ως άνω διαστήματος. Όσα πιστοποιητικά επρόκειτο να παραληφθούν εντός του χρονικού διαστήματος της αναστολής θα παραδοθούν από τις 13.4.2020 και μετέπειτα. Η λήψη τυχόν προγραμματισθεισών εντός του ως άνω διαστήματος ενόρκων βεβαιώσεων ΔΕΝ θα πραγματοποιηθεί. Προκαταρκτικές εξετάσεις εντός του ως άνω διαστήματος διενεργούνται ΜΟΝΟ σε εκτέλεση εισαγγελικών παραγγελιών που επισημαίνονται ως ΚΑΤΕΠΕΙΓΟΥΣΕΣ. Η Δόκιμη Ειρηνοδίκης Καλύμνου Ελένη Προδρόμου Κοινοποίηση: Δικηγορικό Σύλλογο Κω


Κατεβάστε εδώ

Comments


bottom of page