top of page

Ανακοίνωση Ειρηνοδικείου Καλύμνου 27-4-2020

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΙΡΗΝΟΔΙΚΕΙΟ ΚΑΛΥΜΝΟΥ Αρ.Πρωτ. 110 Κάλυμνος, Ενορία Χριστού ,Τ.Κ 85200 Κάλυμνος, 27.4.2020 Τηλ.2243024184 e-mail:eirkalymnou@gmail.com Ανακοίνωση βάσει της νέας ΚΥΑ (ΦΕΚ Β΄ 1588/25.4.2020) για την αναστολή λειτουργίας των Δικαστηρίων Λόγω των έκτακτων συνθηκών από 28.4.2020 μέχρι και 15.5.2020 1. Αναστέλλονται: α) Οι δίκες ενώπιον των πολιτικών και ποινικών δικαστηρίων, β) οι νόμιμες και δικαστικές προθεσμίες για τη διενέργεια διαδικαστικών πράξεων και άλλων ενεργειών ενώπιον των υπηρεσιών των δικαστηρίων και των εισαγγελιών, καθώς και η παραγραφή των συναφών αξιώσεων, γ) οι, κατά τις κείμενες διατάξεις, διαδικασίες αναγκαστικής εκτέλεσης και η διενέργεια πλειστηριασμών. 2. Εξαιρούνται από την εφαρμογή της προηγούμενης παραγράφου: α) Οι δίκες ασφαλιστικών μέτρων που έχουν ως αντικείμενο εγγυοδοσία, εγγραφή ή εξάλειψη ή μεταρρύθμιση προσημείωσης υποθήκης, συντηρητική κατάσχεση κινητής ή ακίνητης περιουσίας, δικαστική μεσεγγύηση, σφράγιση,αποσφράγιση,απογραφή και δημόσια κατάθεση κατά τα άρθρα 737, 738 ΚΠολΔ (π.δ. 503/1985, Α’182), Ευρωπαϊκή διαταγή δέσμευσης λογαριασμού κατ’άρθρο 738Α ΚΠολΔ, τις ανακλήσεις αυτών, καθώς και τις σχετικές με αυτές διαφορές του άρθρου 702 ΚΠολΔ. β) Η χορήγηση και ανάκληση προσωρινών διαταγών,οι οποίες γίνονται χωρίς κλήτευση του αντιδίκου. Οι προσωρινές διαταγές που έχουν χορηγηθεί και έχουν ισχύ έως τη συζήτηση της υπόθεσης, παρατείνονται οίκοθεν με απόφαση του Προέδρου Υπηρεσίας, ο οποίος ορίζει τη διάρκεια της παράτασης των προσωρινών διαταγών. γ) Η εκδίκαση αυτόφωρων πλημμελημάτων, εφόσον αφορά κατηγορούμενο που κρατείται δυνάμει των διατάξεων περί αυτόφωρης διαδικασίας. δ) Η κλήρωση των ενόρκων και η έναρξη της συνόδου των Μικτών Ορκωτών Δικαστηρίων και Μικτών Ορκωτών Εφετείων, εφόσον κατά τη σύνοδο είναι προσδιορισμένες προς εκδίκαση υποθέσεις που εμπίπτουν στις κατωτέρω περιπτώσεις ε’ και στ’, καθώς και η κλήρωση των συνθέσεων για την εκδίκαση των ποινικών υποθέσεων και των υποθέσεων ασφαλιστικών μέτρων σε όσα δικαστήρια της χώρας προβλέπεται τέτοια κλήρωση. ε) Η εκδίκαση κακουργημάτων για τους προσωρινά κρατούμενους κατηγορουμένους, των οποίων συμπληρώνεται κατά περίπτωση το ανώτατο όριο προσωρινής κράτησης. στ) Οι ποινικές δίκες που αφορούν κακουργήματα, ο χρόνος παραγραφής των οποίων συμπληρώνεται εντός του χρονικού διαστήματος από την έναρξη της αναστολής μέχρι και τις 31.1.2021. Το δικαστήριο αποφασίζει, κατά περίπτωση,για την εκδίκαση ή τη διακοπή αυτών.   ζ) η δημοσίευση αποφάσεων.   Σύμφωνα με την παρ. 4 του τέταρτου άρθρου της ως άνω ΚΥΑ η λειτουργία των δικαστικών υπηρεσιών περιορίζεται στις αναγκαίες ενέργειες για τη διεκπεραίωση των υποθέσεων που, σύμφωνα με την παρούσα απόφαση, εκδικάζονται ενώπιον των δικαστηρίων, καθώς και εκείνων που, κατά περίπτωση και κατά την κρίση του οργάνου διοίκησης εκάστης αυτών, έχουν κατεπείγοντα χαρακτήρα και χρήζουν άμεσης αντιμετώπισης. Τα ειδικότερα ζητήματα λειτουργίας των ως άνω υπηρεσιών ρυθμίζονται με αποφάσεις των οργάνων διοίκησης αυτών. Κατόπιν τούτων, ανακοινώνεται ότι η Γραμματεία του παρόντος δικαστηρίου θα λειτουργεί για το κοινό και τους πληρεξούσιους δικηγόρους ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΑ ΚΑΙ ΜΟΝΟ για ενέργειες σχετικά με την εκδίκαση των υποθέσεων ασφαλιστικών μέτρων που αναφέρονται αναλυτικά ανωτέρω και για την διεκπεραίωση υποθέσεων αιτημάτων χορήγησης και ανάκλησης προσωρινών διαταγών οι οποίες, κατά την κρίση της Ειρηνοδίκη υπηρεσίας, έχουν εξαιρετικά κατεπείγουσα φύση ώστε μπορεί κατ εξαίρεση να συζητηθούν χωρίς κλήτευση του αντιδίκου (δυνάμει του άρ. 687 Κ.Πολ.Δ) καθώς και για την διεκπεραίωση υποθέσεων που κατά περίπτωση κρίνεται από την Ειρηνοδίκη Υπηρεσίας ότι χρήζουν άμεσης αντιμετώπισης λόγω του κατεπείγοντος χαρακτήρα τους. Συνεπώς ΔΕΝ θα είναι ανοικτή για το κοινό κατά το διάστημα από 28.4.2020 έως 15.5.2020 πλην των περιπτώσεων που εμπίπτουν στις ανωτέρω αναφερόμενες εξαιρέσεις. Κατά τα λοιπά, συνεχίζεται η δημοσίευση αποφάσεων και ισχύει ότι: Η κατάθεση προσθήκης και προτάσεων της νέας τακτικής που έχει καταληκτική προθεσμία εντός του διαστήματος από 28.4.2020 έως 15.5.2020 δεν θα πραγματοποιηθεί. Οι νέες προθεσμίες για την ως άνω κατάθεση όπως και για την κατάθεση προσθήκης-αντίκρουσης της δικασίμου της 11 ης Μαρτίου 2020 (3ήμερο) θα ανακοινωθούν μετά το τέλος της περιόδου αναστολής λειτουργίας των δικαστηρίων. Η λήψη τυχόν προγραμματισθεισών εντός του ως άνω διαστήματος ενόρκων βεβαιώσεων ΔΕΝ θα πραγματοποιηθεί. Προκαταρκτικές εξετάσεις εντός του ως άνω διαστήματος διενεργούνται ΜΟΝΟ σε εκτέλεση εισαγγελικών παραγγελιών που επισημαίνονται ως ΕΠΕΙΓΟΥΣΕΣ. Η Δόκιμη Ειρηνοδίκης Καλύμνου Ελένη Προδρόμου Κοινοποίηση: Δικηγορικό Σύλλογο Κω

bottom of page