Vinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo Slider
Δικηγορικός Σύλλογος Κω Καλύμνου
A+ A A-

ΠΟΙΝΙΚΗ ΕΥΘΥΝΗ ΔΙΚΗΓΟΡΩΝ ΓΙΑ ΜΗ ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΠΑΡΑΒΑΣΕΩΝ "ΠΟΘΕΝ ΕΣΧΕΣ" ΑΠΟ ΥΠΟΧΡΕΑ ΠΡΟΣΩΠΑ-ΠΟΛΥΧΡΟΝΗΣ ΤΣΙΡΙΔΗΣ

  • Δημοσιεύτηκε στις Τετάρτη, 11 Σεπτεμβρίου 2013 15:03
Αξιολόγηση Χρήστη:  / 3
ΧειρότεροΚαλύτερο 

Ποινική ευθύνη Δικηγόρων για µη γνωστοποίηση παραβάσεων του
«πόθεν έσχες» από υπόχρεα πρόσωπα.

Πολυχρόνη Τσιρίδη, Δ.Ν. Δικηγόρου Πειραιώς

       *********************************

Με το Ν. 4065/2012 (ΦΕΚ Α 77/9-4-2012), εισήχθησαν ορισµένες
τροποποιήσεις στο Ν. 32l3/2003 (πόθεν έσχες») αυστηροποιώντας το ισχύον θεσµικό πλαίσιο. Μεταξύ αυτών, προβλέφθηκαν ποινικές κυρώσεις σε βάρος προσώπων που συµπράττουν στην υποβολή ανακριβούς δήλωσης, καθώς επίσης και σε βάρος φυσικών και νοµικών προσώπων που γνωρίζουν ή έχουν ενδείξεις ή υποψίες ότι διαπράττεται, έχει διαπραχθεί, επιχειρείται ή επιχειρήθηκε παράβαση του νόµου αυτού και δεν ενηµέρωσαν αµελλητί τις αρµόδιες αρχές ελέγχου των υποχρέων προσώπων.

Συγκεκριµένα, ο Νοµοθέτης κατέστησε υποκείµενα υποχρέωσης αναφοράς παραβάσεων που τέλεσαν υπόχρεα προς υποβολή δήλωσης «πόθεν έσχες» πρόσωπα, όλα εκείνα τα φυσικά και νοµικά πρόσωπα, τα οποία είναι υπόχρεα γνωστοποίησης παραβάσεων της νοµοθεσίας για τη νοµιµοποίηση εσόδων από εγκληµατικές
δραστηριότητες, αντιγράφοντας την ισχύουσα διάταξη του άρθρου 26 παρ. 1 α του Ν.3691/2008. Έτσι, α) µε το άρθρο 6 Ν. 4065/2012 προστέθηκε παρ. 7 στο άρθρο 3 Ν. 32l3/2003, µε την οποία θεσπίστηκε υποχρέωση των προσώπων του άρθρου 5 Ν. 3691/2008 να ενηµερώνουν αµελλητί τις αρµόδιες επιτροπές για παραβάσεις των
υποχρεώσεων των ελεγχοµένων προσώπων που απορρέουν από τον Νόµο περί «πόθεν έσχες» και β) µε το άρθρο 7 του Ν. 4065/2012, προστέθηκε παρ. 5 στο άρθρο 6 του Ν. 3213/20l3, µε την οποία προβλέπεται η ποινική κύρωση (ποινή φυλάκισης
µέχρι δύο ετών) για την παραβίαση των ως άνω υποχρέων προσώπων να γνωστοποιήσουν αµελλητί τις αρµόδιες αρχές παραβάσεις της νοµοθεσίας περί «πόθεν έσχες» που τέλεσαν υπόχρεα (για υποβολή δήλωσης «πόθεν έσχες») πρόσωπα.

Όπως γίνεται άµεσα αντιληπτό από την παράθεση των αντιστοίχων διατάξεων, τόσον η υποχρέωση γνωστοποίησης, όσο και η ποινική κύρωση σε βάρος των υποχρέων προσώπων αποτελεί πιστή αντιγραφή του νοµοθετικού πλαισίου που εισήγαγε ο Ν. 369112008 και αφορά τη ποινικοποίηση της µη γνωστοποίησης στην αρµόδια Αρχή πράξεων νοµιµοποίησης εσόδων από εγκληµατικές δραστηριότητες ή χρηµατοδότησης της τροµοκρατίας διαπραττοµένων, ή διαπραχθησών, τετελεσµένων και σε απόπειρα.

Με το Ν. 406512012 εισήχθη η αντίστοιχη υποχρέωση, µε πρόβλεψη και της σχετικής ποινικής κύρωσης, σε βάρος των αυτών υποχρέων προσώπων (άρθρο 5 Ν. 3691/2008) γνωστοποίησης παραβάσεων του Νόµου περί «πόθεν έσχες» που έλαβαν χώρα από τα υπόχρεα προς υποβολή δηλώσεων περιουσιακής κατάστασης πρόσωπα, κατά τις διατάξεις του Ν. 3213/2003 και µάλιστα αδιακρίτως και ανεξαιρέτως. Κατά την αιτιολογική έκθεση του τροποποιητικού Ν. 4065/2012, «κάµπτεται οποιοδήποτε επαγγελµατικό απόρρητο και δεν ισχύουν οποιεσδήποτε υποχρεώσεις εχεµύθειας ή εµπιστευτικότητας έναντι του οιουδήποτε υποχρέου σε δήλωση «πόθεν έσχες».

Πρακτικά αυτό σηµαίνει ότι ο οποιοσδήποτε Δικηγόρος, υπερασπιζόµενος ένα υπόχρεο πρόσωπο για υποβολή δήλωσης περιουσιακή; κατάστασης, ή καλούµενος να παράσχει νοµική συµβουλή για την έναρξη ή την αποφυγή διαδικασίας, πληροφορούµενος από τον πελάτη ή σχετικά µε τον πελάτη ενδεχόµενη από µέρους του παράβαση της νοµοθεσίας περί «πόθεν έσχες», υποχρεούται να καταγγείλει τον πελάτη του στις αρµόδιες αρχές, επαπειλούµενος σε αντίθετη περίπτωση µε την αντίστοιχη ποινική κύρωση. Πρόκειται για χονδροειδή, ακατανόητη και πρωτοφανή παραβίαση του δικηγορικού απορρήτου, κατακριτέα σε κάθε περίπτωση και ακυρώνουσα τον θεσµικό ρόλο του Δικηγόρου, προσβάλλοντας και τα αντίστοιχα δικαιώµατα των πολιτών για παροχή νοµικής προστασίας, µεταβάλλοντας αυτόν σε καταδότη του εντολέα του και επιφυλάσσοντας σε αυτόν ρόλο κρατικών οργάνων.

Ως γνωστόν, η µοναδική άρση στο επαγγελµατικό απόρρητο του Δικηγόρου εισήχθη µε το Ν. 3691/2008, µε τον οποίο προσαρµόστηκε ο Εθνικός Νοµοθέτης µε την 3η υπ' αριθ. 60/2005 Κοινοτική Οδηγία και αφορά την υποχρέωση του δικηγόρου αναφοράς πράξεων νοµιµοποίησης εσόδων από εγκληµατικές δραστηριότητες ή
χρηµατοδότησης της τροµοκρατίας, µε ρητή και σαφή εξαίρεση (προβλεφθείσα από την ίδια την 3η Οδηγία) ότι οι Δικηγόροι (όπως επίσης και οι Ελεγκτές, Λογιστές και Συµβολαιογράφοι), δεν υπόκεινται στις αντίστοιχες υποχρεώσεις (σε αντιδιαστολή µε όλα τα λοιπά υπόχρεα πρόσωπα του άρθρου 5 του Ν. 3691/2008), «όσον αφορά στις πληροφορίες που λαµβάνουν από ή σχετικά µε πελάτη τους, κατά τη διαπίστωση της νοµικής θέσης του πελάτη ή όταν τον υπερασπίζονται ή τον εκπροσωπούν στο πλαίσιο ή σχετικά µε δίκη, συµπεριλαµβανοµένων των συµβούλων για την κίνηση ή την αποφυγή δίκης, ανεξαρτήτως αν οι πληροφορίες λαµβάνονται πριν, κατά τη διάρκεια ή µετά τη δίκη». Η ως άνω εξαίρεση τέθηκε ρητά στην παρ. 2 του άρθρου 26 Ν. 3691/2008. Κατά τη Νοµολογία του ΔΕΚ και του ΕΔΑΔ, η εισαγωγή αυτής της εξαίρεσης ως προς τους Δικηγόρους στην Κοινοτική Οδηγία (αλλά και στις εθνικές νοµοθεσίες των Κρατών - Μελών), καθιστούν αυτή απόλυτα συµβατή µε τις διατάξεις των άρθρων 6 και 8 της ΕΣΔΑ αντιστοίχως. Ειδικότερα, σύµφωνα µε την απόφαση του ΔΕΚ 1 (δηµοσιευθείσα την 26/6/2007), εκδοθείσα επί προσφυγής των Δικηγορικών Συλλόγων Βελγίου κλπ. κατά της 3ης ως άνω οδηγίας, µε τη σαφή και ρητή αυτή εξαίρεση των Δικηγόρων από την υποχρέωση γνωστοποίησης πράξεων νοµιµοποίησης εσόδων, δεν υπήρξε παραβίαση του άρθρου 6 της ΕΣΔΑ, αφού η εξαίρεση αυτή που προβλέπεται από την οδηγία είναι απόλυτα συµβατή µε το άρθρο 6 της ΕΣΔΑ.

Σύµφωνα δε µε την απόφαση του ΕΔΑΔ, έγινε δεκτό ότι η Γαλλική Νοµοθεσία που ενσωµάτωνε την 3η Οδηγία δεν παραβιάζει το άρθρο 8 της ΕΣΔΑ, αφού το δικηγορικό απόρρητο διασφαλίζεται απόλυτα µε την ως άνω εξαίρεση που καλύπτει τους τοµείς που ο Δικηγόρος ασκεί το ουσιαστικό λειτουργικό του έργο
υπεράσπισης του εντολέα ενόψει µιας ένδικης διαδικασίας ή αναζήτησης της νοµικής του θέσης του πελάτη ή παροχής νοµικών συµβούλων για την κίνηση ή αποφυγή µιας διαδικασίας. Από τις ως άνω αποφάσεις, αλλά και τις ίδιες τις διατάξεις των άρθρων 6 και 8 ΕΣΔΑ, είναι προφανής η προστασία του δικηγορικού απορρήτου στις ως άνω περιπτώσεις που ρητά εξαίρεσε τόσον η ίδια η 3η Οδηγία (όπως και η 2η Οδηγία 97/2001), όσο και όλοι οι εθνικοί νόµοι που την µετέφεραν στην εσωτερική νοµοθεσία των Κρατών - Μελών. Έτσι, η µοναδική κάµψη-ρωγµή στο δικηγορικό απόρρητο παρέµεινε για ενέργειες του Δικηγόρου που κείνται εκτός της εξαίρεσης, όπου ο Δικηγόρος, στο πλαίσιο οικονοµικών συναλλαγών κλπ., ενεργεί για λογαριασμό του πελάτη του.

Με τη νεοπαγή διάταξη του άρθρου 6 παρ. 5 Ν. 3213/2003, ενώ υπήρξε πιστή αντιγραφή της διατύπωσης του Ν. 3691/2008, αγνοήθηκε παραδόξως και περιέργως η ρητή εξαίρεση για το δικηγορικό απόρρητο, καθώς και οι αντίστοιχες υπερεθνικές αποφάσεις του ΔΕΚ και του ΕΔΑΔ, αλλά και η προφανής ασυµβατότητα µε τα άρθρα 2 παρ. 1, 5 παρ. 1 και 20 παρ. 1 του Συντάγµατος.

Πρόκειται για σαφή παραβίαση του άρθρου 6 και 8 της ΕΣΔΑ και για κραυγαλέα παραβίαση του δικηγορικού απορρήτου στον σκληρό πυρήνα του έργου του Δικηγόρου, ακατανόητη αι πρωτοφανής, ενώ, παράλληλα, συνιστά παραβίαση του δικαιώµατος των πολιτών ακώλυτης πρόσβασης σε δικηγορική συνδροµή, κατά
τα άρθρα 2 παρ. 1, 5 παρ. Γ και 20 παρ. 1 του Συντάγµατος.

Είµαι βέβαιος ότι για την τροποποίηση αυτή δεν ζητήθηκε η άποψη της Ολοµέλειας των Προέδρων των Δικηγορικών Συλλόγων Ελλάδος που έδωσε µάχες για το δικηγορικό απόρρητο, στο πλαίσιο του Ν. 3691/2008.

Προτείνεται η κατάργηση της ως άνω διάταξης ή, τουλάχιστον, η άµεση τροποποίησή της και η εισαγωγή της εξαίρεσης που προβλέπεται στο άρθρο 26 παρ. 2 του Ν. 3691/2008, προκειµένου αυτή να ισχύει και στο Ν. 3213/2003, καθόσον η
διάταξη αυτή παραβιάζει µείζονες δικαιϊκές αρχές αυξηµένης τυπικής ισχύος προστασίας του δικηγορικού απορρήτου και του δικαιώµατος των πολιτών σε νοµική αρωγή, πέραν της προφανούς αξιολογικής αντινοµίας.

Νομική Βοήθεια γιά Νέους

Νομική Βοήθεια Γιά Νέους

  Αν είσαι νέος έως 30 ετών και χρειάζεσαι νομική βοήθεια αλλά δεν έχεις τους αναγκαίους   οικονομικούς πόρους, η Γενική Γραμματεία Νέας Γενιάς μέσω του προγράμματος «Νομική Βοήθεια  για Νέους» μπορεί να καλύψει την εκπροσώπησή σου τόσο εξωδικαστικά όσο και ενώπιον των δικαστηρίων.
 

Επιθεώρηση Συγκοινωνιακού Δικαίου