Vinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo Slider
Δικηγορικός Σύλλογος Κω Καλύμνου
A+ A A-

ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΕΣ ΕΙΣΦΟΡΕΣ ΤΑΝ-ΤΕΑΔ 2012

  • Δημοσιεύτηκε στις Σάββατο, 15 Δεκεμβρίου 2012 11:00
Αξιολόγηση Χρήστη:  / 1
ΧειρότεροΚαλύτερο 

 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                                          ∆ΕΚΕΜΒΡΗΣ 2012 
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ  ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ & ΠΡΟΝΟΙΑΣ                                                   
ΕΝΙΑΙΟ ΤΑΜΕΙΟ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΑ ΑΠΑΣΧΟΛΟΥΜ ΕΝΩΝ   ( Ε.Τ.Α.Α ) 
ΤΟΜΕΑΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΝΟΜΙΚΩΝ   ( Τ.Α.Ν. )  
ΤΟΜΕΑΣ ΕΠΙΚΟΥΡΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ∆ΙΚΗΓΟΡΩΝ  (Τ.Ε.Α.∆.) 
∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ  /  ΤΜΗΜΑ ΕΙΣΦΟΡΩΝ ΑΜΙΣΘΩΝ
ΤΗΛ. 210.5296140                                            
www.tnomik.gr
                                       Α Ν Α Κ Ο Ι Ν Ω Σ Η        Α’
Ασφαλιστικές  εισφορές  έτους  2012  των ∆ικηγόρων,  Υπ οθηκοφυλάκων,  ∆ικαστικών
Επ ιµελητών  και  Συµβολαιογράφων.                       
ΤΟΜΕΑΣ  ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ  ΝΟΜΙΚΩΝ  ΠΑΛΑΙΟΙ ΑΣΦΑΛΙΣΜΕΝΟΙ  (ΠΑ) 
                       Τ. Α. Ν.  ασφαλισµένοι ως 31/12/1992
ΑΝΩ   5ετίας                                                                          
Εισφορά ε τήσια       1.761,84  €  ετήσια   ( 146,82 €  µηνιαία )                   
Πρόσθετη εισφορά     166,44  €  ετήσια   (   13,87 €  µηνιαία  ) 
Εισφορά υπ έρ ΟΑΕ∆ 120 €  ετήσια  (10 € µην ιαία)     
                                                    ΑΣΦ    .  ΕΙΣΦΟΡΑ ΣΥΝΟΛΟ   :  1.928,28 €  (κωδ. αιτιολ. 1)
ΕΙΣΦΟΡΑ  ΟΑΕ∆     ΣΥΝΟΛΟ :  120  €        (κωδ. αιτιολ. 70)   
         
ΤΟΜΕΑΣ ΕΠΙΚΟΥΡΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ∆ΙΚΗΓΟΡΩΝ ΠΑΛΑΙΟΙ ΑΣΦΑΛΙΣΜΕΝΟΙ (ΠΑ) 
                              Τ. Ε. Α. ∆.    ασφαλισµένοι ως 31/12/1992
ΑΝΩ  5ετίας                                                                        
Εισφορά ε τήσια             528,48  €  ετήσια   (   44,04 €  µηνιαία )                   
Πρόσθετη εισφορά          49,92  €  ετήσια   (     4,16 €  µηνιαία  ) 
ΑΣΦ.ΕΙΣΦΟΡΑ ΣΥΝΟΛΟ : 578,40 €
Πρόσθετη εισφορά -  Ν. 3986/11,  άρθρο 44  παρ.14
α
 & 17 &  Ν. 4019/11,  άρθρο 20  παρ.5β - 
καταβάλλεται από 1/7/2011 από όλους τους ως την 31/12/92 ασφαλισµένους του ΕΤΑΑ/ΤΑΝ. 
Εισφορά υπέρ ΟΑΕ∆ - Ν.3986/11, άρθρο 44 παρ.2 - καταβ άλλεται από 1/1/2011 από όλους τους
ασφαλισµένους (παλαιούς και νέους) του ΕΤΑΑ/ΤΑΝ και αποδίδεται στον ΟΑΕ∆. 
                
                       ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ   ΕΤΕ     -    TR 4300         
ΛΟΓ/ΣΜΟΣ ΤΑΝ :   040-546154-57  ▬   Κωδικός  αιτιολογίας: 1 (ασφ/κή εισφορά) 
ΛΟΓ/ΣΜΟΣ ΤΑΝ :   040-546154-57  ▬ Κωδικός  αιτιολογίας: 70   ( ΟΑΕ∆ ) 
ΛΟΓ/ΣΜΟΣ ΤΕΑ∆ : 040-546155-31   ▬ Κωδικός  αιτιολογίας: 1 (ασφ/κή εισφορά) ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΕΙΣ – ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ ΕΙΣΦΟΡΑ 2012 
1. Το ασφαλιστικό βιβλιάριο έτους 2012  π αραδίνεται εµπ ρόθεσµα απ ό  1/1/2013  έως  28/2/2013.     
Υπ οχρέωση τήρησης ασφαλιστικού βιβλιαρίου έχουν όλοι οι ασφαλισµένοι,  εκτός των
συµβολαιογράφων (  οι ∆ικηγόροι µέλη του ∆ΣΑ π αραδίδουν τα ασφαλιστικά τους βιβλιάρια στα  
γραφεία του ΤΑΝ – οι ∆ικηγόροι της λοιπ ής Επ ικράτειας στους οικείους ∆ικηγορικούς Συλλόγους – 
οι ∆ικαστικοί Επ ιµελητές στα οικεία Ειρηνοδικεία ).  
Το ασφαλιστικό βιβλιάριο π εριέχει διατάξεις,  π ληροφορίες &  οδηγίες σ χετικά µε την τήρησή του
καθώς και µε την καταβολή της ασφαλιστικής εισφοράς. Στη διαδικτυακή µας θέση βρίσκονται όλες
οι π αραπ άνωπληροφορίες και οι τρέχουσες εισφορές.  
2.  Κάτω  5ετίας  εισφορές καταβάλλουν όσοι ασφαλίστηκαν  µετά  την  1 /1 / 2007 σ τον ΤΑΝ  & 
ΤΕΑ∆.       Για την 5ετία ∆ΕΝ υπ ολογίζεται ο χρόνος άσκησης –  η 5ετία υπ ολογίζεται απ ό την
ηµεροµηνία της αρχικής υπ αγωγής στην ασφάλιση του κάθε Τοµέα &  ∆ ΕΝ διακόπ τεται & 
συνεχίζεται σε π ερίπ τωση διαγραφής-επ ανεγγραφής ή αλλαγής ιδιότητας κλπ   -Ν.1090/80, 
Ν.2150/93, άρθρο 19   
3.  Ασφαλισµένοι µέχρι 31/12/1992 (π αλαιοί ασφαλισµένοι - ΠΑ)  θεωρούνται όσοι είχαν ασφαλιστεί
υπ οχρεωτικά σε οπ οιοδήπ οτε φορέα κύριας ασφάλισης της Ελλάδας ή του εξωτερικού,  ή στο
∆ηµόσιο (ανεξάρτητα αν ασφαλίστηκαν στον ΤΑΝ π ριν ή µετά την 1/1/93)  -  ασφαλισµένοι από
1/1/93 (νέοι ασφαλισµένοι - ΝΑ) θεωρούνται όσοι πρωτοασφαλίστηκαν σε οπ οιοδήπ οτε φορέα
κύριας ασφάλισης µετά την 1/1/93.   
4.  Απ ό τα π αραπ άνω π οσά των εισφορών αφαιρούνται τα π οσά π ου απ οδίδονται µε ΕΝΣ ΗΜΑ απ ό
τους ∆ικηγόρους,  Υπ οθηκοφύλακες,  ∆ικαστικούς Επ ιµελητές και ∆ικολάβους και τα π οσά
κράτησης επ ί των αναλογικών δικαιωµάτων των Συµβολαιογράφων και το υπ όλοιπ ο της
ελάχιστης ασφαλιστικής εισφοράς καταβάλλεται χρηµατικά στην ΕΤΕ. 
Για τους ∆ικηγόρους η αξία των (ενιαίων)  ενσήµων π ου έχουν επ ικολληθεί στο ασφαλιστικό
βιβλιάριο επ ιµερίζεται ισόποσα (50%  στο ΤΑΝ & 50%  στον ΤΕΑ∆) και το υπ όλοιπ ο ως τη
συµπλήρωση της υπ οχρεωτικής ελάχιστης εισφοράς στον κάθε Τοµέα,  καταβάλλεται στην ΕΤΕ
στους λογαριασµούς του ΤΑΝ & του ΤΕΑ∆. 
Εισφορά που έχει καταβληθεί,  πλέον της (ελάχιστης) υποχρεωτικής,  δεν επιστρέφεται
ή συµψηφίζεται. 
Αντιλογισµός µεταξύ των Τοµέων δεν γίνεται, δεδοµένου ότι κάθε Τοµέας είναι αυτόνοµος  & 
έχει διαφορετικούς λογαριασµούς.   
Τυχόν υπερβάλλουσα (χρηµατικά ή µε ένσηµα) καταβολή στον ΤΕΑ∆ δεν καλύπτει οφειλή
στον ΤΑΝ.  
Η εισφορά υπ έρ ΟΑΕ∆ καταβάλλεται σε χωριστό κωδικό στο λογ/σµό του ΤΑΝ και απ οδίδεται απ ό
τον ΤΑΝ στον ΟΑ Ε∆. 
5.  Οι ΣΥΜΒΟΛΑΙΟΓΡΑΦΟΙ π ρέπ ει να καταβάλλουν εντός της άνω π ροθεσµίας τη διαφορά της
ασφαλιστικής εισφοράς π ου υπ ολείπ εται µετά την αφαίρεση των κρατήσεων στα αναλογικά
δικαιώµατα.  Για τον έλεγχο της απ οδιδόµενης µε τα αναλογικά δικαιώµατα εισφοράς, απ ό 1/1/93 
και εφεξής, υπ οχρεούνται να τηρούν αναλυτικές καταστάσεις π ου υπ ογράφονται απ ό τους ίδιους, 
τηρούνται στο αρχείο τους και απ οτελούν δικαιολογητικό στοιχείο για π ροώθηση οπ οιουδήπ οτε
αιτήµατός τους π ρος τον ΤΑΝ, καθώς και χορήγησης ασφαλιστικής ενηµερότητας.   
6.  Οι υπ άλληλοι του ΤΥ∆Εκαταβάλλουν τα άνω π οσά εισφοράς υπ έρ του Τ.Ε.Α.∆. 
7.  ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΟΙ φορέων κύριας ασφάλισης καταβάλλουν τις άνω εισφορές στον ΤΑΝ,  
π ροσαυξηµένες κατά 40% - άρθρο 63, π αρ. 6β του Ν.2676/99   – ισχύει από 5/1/2001 - η προσαύξηση
δεν ισχύει στον ΤΕΑ∆. Όσοι συνταξιούχοι αναλάβουν εργασία ή αυτοαπ ασχολούνται µετά τις 15/7/10 
καταβάλλουν π ροσαυξηµένες κατά 50% τις ασφαλιστικές εισφορές  –  Ν. 3863/10,  άρθρ. 16.  Οι
εργοδότες των ανωτέρω υπ οχρεούνται επ ίσης σε καταβολή π ροσαυξηµένης εισφοράς.
8.  Σε π ερίπ τωση εξόδου απ ό την ασφάλιση του ΤΑΝ (π αραίτηση ή διαγραφή ή ΣΥΝΤΑΞΙΟ∆ΟΤΗΣ Η) 
το ασφαλιστικό βιβλιάριο π ρέπ ει να υπ οβληθεί µαζί µε τα σχε τικά δικαιολογητικά απευθείας στον  
ΤΑΝ.Σε π ερίπ τωση συνταξιοδότησης το ασφαλιστικό βιβλιάριο π ρέπ ει να κατατεθεί µαζί µε τα
υπ όλοιπ α δικαιολογητικά σύνταξης π ροκειµένου να αφαιρεθεί η καταβολή της εισφοράς, αλλιώς θα
π αρακρατηθεί αυτή κατά την εκκαθάριση της σύνταξης. 
9.  Η εισφορά στον ΤΑ Ν των ∆ικηγόρων σε πλήρη ή µερική ΑΝΑΣΤΟΛΗ δικηγορίας παρακρατείται
απ ό τις απ οδοχές του ∆ικηγόρου και απ οδίδεται απ ό τη µισθοδοτούσα Αρχή κάθε µήνα µε
µέριµνα του ∆ικηγόρου και υπ ολογίζεται στο 4% επ ί του βασικού µισθού – για τους ασφαλισµένους
µέχρι 31/12/92 (ΠΑΛΑΙΟΥΣ ασφαλισµένους) το π οσό αυτό δεν µπ ορεί να είναι µηνιαία  µικρότερο
της  εισφοράς άµισθου ασφ/νου  άνω  5ετίας ( 160,69 € ) και χωρίς ανώτερο π εριορισµό – για
τους ασφαλισµένους απ ό 1/1/93 (ΝΕΟΥΣ   ασφαλισµένους)  το άνω π οσό δεν µπ ορεί να είναι
µικρότερο της εισφοράς άµισθου ασφαλισµένου άνω 5ετίας της ασφαλιστικής κατηγορίας π ου
ανήκει ο ασφαλισµένος και χωρίς ανώτερο π εριορισµό.  
Σε π ερίπ τωση επ ιλογής του ΤΑ Ν ως προαιρετική ασφάλιση για τους µε τά την 1/1/93  ΝΕΟΥΣ
ασφαλισµένους (άρθρο 39 του Ν.2084/92,  όπως ισχύει),  η µηνιαία κατώτερη εισφορά είναι   η
εισφορά της ασφ/κής κατηγορίας π ου ανήκει ο ασφαλισµένος π ροσαυξηµένη κατά 50% .            
     Η εισφορά υπ έρ ΟΑΕ∆ καταβάλλεται απ ό τον ασφαλισµένο, όπως οι λοιπ οί ∆ικηγόροι, ετήσια.   
     Στον ΤΕΑ∆ οι ∆ικηγόροι σε αναστολή καταβάλλουν οι ίδιοι ετήσια &  χρηµατικά στην ΕΤΕ την
ασφαλιστική τους εισφορά όπως οι λοιπ οί ασφαλισµένοι (άνω ή κάτω 5ε τίας). 
10.  Η ασφαλιστική εισφορά των ∆ικηγόρων π ου απ ασχολούνται µε ΕΜΜΙΣΘΗ ΕΝΤΟΛ Η π ρέπ ει να
απ οδοθεί κατά τα 2/3  απ ό τον εντολέα ταµειακά ως την 31/1/2013  και κατά το 1/3  απ ό τον
∆ικηγόρο ως 28/2/2013  µε το ασφαλιστικό του βιβλιάριο (το γραµµάτιο είσπ ραξης της ΕΤΕ του
εντολέα ή επ ικυρωµένο αντίγραφό του ή βεβαίωση καταβολής π ροσκοµίζεται  υπ οχρεωτικά απ ό το
∆ικηγόρο µε το ασφαλιστικό βιβλιάριο). 
Η εισφορά υπ έρ ΟΑΕ∆ καταβάλλεται απ ό τον ασφαλισµένο, όπως οι λοιπ οί ∆ικηγόροι ετήσια. 
Οι εντολείς των ∆ικηγόρων βαρύνονται επ ιπλέον και µε µηνιαία εισφορά επ ί των απ οδοχών του
∆ικηγόρου   - Ν.1512/83,άρθρ.13,   Ν.1868/89,άρθρ.24,  Ν.2145/93,άρθρ.37 &  Ν.3232/04, άρθρ.18      
www.tnomik.gr / εισφορών αµίσθων / πάγια αντιµισθία -  ΕΡΓΟ∆ΟΤΕΣ
11.  Μητέρες ασφαλισµένες άνω 5ετίας στον ΤΑΝ (σε όπ οια ασφαλιστική κατηγορία και αν ανήκουν
1
η
-14
η
 ) καταβάλλουν εισφορές µειωµένες κατά 50% στον κλάδο κύριας σύνταξης (ΤΑΝ) κατά το
12µηνο π ου ακολουθεί το µήνα τοκετού (άρθρο 141, π αρ.2 του Ν.3655/3-4-08).  Ισ χύει µόνο για
ασφαλισµένες άνω 5ετίας, επ ειδή δεν επ ιτρέπ εται σώρευση µειώσεων. 
Για την καταβολή της µειωµένης εισφοράς π ρέπ ει να κατατεθεί ληξιαρχική π ράξη γέννησης   
π αιδιού (π ρωτότυπ η ή επ ικυρωµένο αντίγραφό της) κατά την π αράδοση του βιβλιαρίου.  
Η µείωση αφορά µόνο την εισφορά π ου καταβάλλουν οι µητέρες ασφαλισµένες και ∆ΕΝ αφορά
τους ΕΡΓΟ∆ΟΤΕΣ τους οι οπ οίοι υπ οχρεούνται στην καταβολή της εισφοράς τους στο ακέραιο. 
Κάθε εισφορά π ου καταβάλλεται απ ό τον εργοδότη (υπ οχρεωτική ή µε απ όφασή του) για µητέρα
ασφαλισµένη στον ΤΑΝ π ρέπ ει να καταβάλλεται στο ακέραιο. 
12.  Τα ένσηµα π ου έχουν επ ικολληθεί στο ασφαλιστικό βιβλιάριο του 2012 είναι τα νέα ένσηµα π ου
κυκλοφορούν και χρησιµοπ οιούνται απ ό 1/10/08 απ ό τους ∆ικηγόρους
(αναπ ροσαρµογή αξίας ενσήµων του ΤΑΝ και  ΤΕΑ∆ – ΥΑ Φ.10041/21224/931/07).   
13.  Επ ίσης, οι ασφαλιστικές εισφορές για τους ασφαλισµένους στον ΤΑΝ & στον ΤΕΑ∆ απ ό 1/1/2007, 
αλλά ασφαλισµένοι σε οπ οιοδήπ οτε άλλο φορέα έως την 31/12/92, διαµορφώνονται ως εξής:  
ΤΑΝ - ΚΑΤΩ  5ετίας   ( ασφαλισµένοι ως 31/12/1992 )
Εισφορά ετήσια             880,92  €  ετήσια  (   73,41 €  µην ιαία )                   
Πρόσθετη εισφορά   166,44   €  ετήσια  (13,87 € µην ιαία  )                                     ΑΣΦ. ΕΙΣΦΟΡΑ   ΣΥΝΟΛΟ  : 1047,36  €  (κωδ. αιτιολ. 1)
Εισφορά υπέρ ΟΑΕ∆   120  € ετήσια  ( 10 €  µην ιαία )     ΕΙΣΦΟΡΑ ΟΑΕ∆ ΣΥΝΟΛΟ :    120   €  (κωδ. αιτιολ. 70)       
     
ΤΕΑ∆ - Κ ΑΤΩ  5ετίας    ( ασφαλισµένοι ως 31/12/1992 )
Εισφορά ετήσια             264,24  €  ετήσια  (   22,02 €  µην ιαία )                   
Πρόσθετη εισφορά          49,92  €  ετήσια   (    4,16  €  µην ιαία  )       ΑΣΦ.ΕΙΣΦΟΡΑ ΣΥΝΟΛΟ   : 314,16€Ο ασφαλισµένος υπ οχρεούται να συµπ ληρώσει όλα τα απ αραίτητα σ τοιχεία στο ασφαλιστικό του
βιβλιάριο και να υπ ογράψει,  όπ ου χρειάζεται,  κυρίως π ρέπ ει να συµπ ληρώσει αν είναι ΠΑ
(π αλαιός ασφαλισµένος) ή ΝΑ (νέος ασφαλισµένος). 
Στην ιστοσελίδα του ΤΑΝ βρίσκονται οι ανακοινώσεις των ασφαλιστικών εισφορών κάθε
έτους, διατάξεις & οδηγίες για την καταβολή της εισφοράς (εµπρόθεσµης ή εκπρόθεσµης) 
και κάθε πληροφορία που αφορά τις ασφαλιστικές εισφορές. 
Λογαριασµοί της ΕΤΕ για απ όδοση υπόλοιπου ασφαλιστικής εισφοράς µε την ON LINE
διαδικασία TR 4300 & αυτόµατη καταχώρηση της καταβολής στη µηχανογραφική µερίδα του
καταβάλλοντος   :    
                                                    οι λογαριασµοί υπάρχουν και στα ασφαλιστικά βιβλιάρια  
Αριθµός λογαριασµού  ΕΤΑΑ / ΤΑΝ                 :   040 – 546154 – 57  
Αριθµός λογαριασµού  ΕΤΑΑ / Τ.Ε.Α.∆.           :   040 – 546155 – 31 
Αριθµός π ελάτη  ΕΤΕ  (ΕΤΑΑ /  ΤΑΝ)               :      9805690008  
Κωδικός αιτιολογίας   1   ( για υπ όλοιπ ο εισφοράς 2012 )    στον ΤΑΝ  &  ΤΕΑ∆    
Κωδικός αιτιολογίας  70    (για εισφορά υπ έρ ΟΑΕ∆  2012)    στον ΤΑ Ν     
Αριθµός Μητρώου ασφαλισµένου στον ΤΑ Ν (κωδ.υπ όχρεου)  ( Α.Μ. / ΤΑ.Ν. )      
Αριθµός Μητρώου εντολέα στον ΤΑΝ (κωδ.υπ όχρεου)   (στην π άγια αντιµισθία)   
Από 1/1/2011  η είσπραξη των ασφαλιστικών εισφορών διενεργείται υποχρεωτικά µέσω
Τράπεζας – Ν. 3863/10. 
Κάθε καταβολή προς τον ΤΑΝ &  τον ΤΕΑ∆ ασφαλισµένων και εργοδοτών στην ΕΤΕ
γίνεται και µε Internet  Banking  (www.nbg.gr), µε αυτόµατη καταχώρηση της καταβολής
στη µηχανογραφική µερίδα ασφαλισµένου ή εργοδότη. 
   
                                                                      Από τους Τοµείς ΤΑΝ και ΤΕΑ∆  
                                                                                       
του ΕΤΑΑ
ΚΑΘΕ ΑΙΤΗΣΗ ∆ΙΚΗΓΟΡΟΥ ΠΡΟΣ ΤΟΝ ΤΑΝ (ΜΕ ΟΠΟΙΟ∆ΗΠΟΤΕ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ) ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ
ΦΕΡΕΙ ΕΝΣΗΜΟ 2 € ΤΑΝ & ΓΙΑ ∆ΙΚΗΓΟΡΟΥΣ ΤΟΥ ∆ΣΑ 1,15 € ΤΠ∆Α. 
www.tnomik.gr                                                                   
  ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                                          ∆ΕΚΕΜΒΡΗΣ 2012 
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ  ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ & ΠΡΟΝΟΙΑΣ                                                   
ΕΝΙΑΙΟ ΤΑΜΕΙΟ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΑ ΑΠΑΣΧΟΛΟΥΜ ΕΝΩΝ   ( Ε.Τ.Α.Α ) 
ΤΟΜΕΑΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΝΟΜΙΚΩΝ   ( Τ.Α.Ν. )  
ΤΟΜΕΑΣ ΕΠΙΚΟΥΡΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ∆ΙΚΗΓΟΡΩΝ  (Τ.Ε.Α.∆.) 
∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ  /  ΤΜΗΜΑ ΕΙΣΦΟΡΩΝ ΑΜΙΣΘΩΝ
ΤΗΛ. 210.5296140                                              
www.tnomik.gr
                                       Α Ν Α Κ Ο Ι Ν Ω Σ Η        Β ’
Ασφαλιστικές  εισφορές  έτους  2012  των ∆ικηγόρων,  Υπ οθηκοφυλάκων,  ∆ικαστικών
Επ ιµελητών  και  Συµβολαιογράφων.                          
ΤΟΜΕΑΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΝΟΜΙΚΩΝ  ΝΕΟΙ ΑΣΦΑΛΙΣΜΕΝΟΙ      (ΝΑ) 
                       Τ. Α. Ν.  ασφαλισµένοι απ ό 1/1/1993
ΑΣΦΑΛΙΣΜΕΝΟΙ από 1/1/1993 - 31/12/2006   –  2η ασφ/κη κατηγορία   ΑΝΩ 5ετίας
Ασφ/κη εισφορά 12 µήνες x 170,53µήν ας  =  2.046,36 €                                                    ΕΙΣΦΟΡΑ ΣΥΝΟΛΟ   
: 2.046,36 €  (κωδ. αιτιολ. 1)
Ε Εισφορά υπέρ ΟΑΕ∆  120 € ετήσια (10 € µηνιαία) ΕΙΣΦ. ΟΑΕ∆ ΣΥΝΟΛΟ: 120 €   (κωδ. αιτιολ. 70)  
                                                                 
ΑΣΦΑΛΙΣΜΕΝΟΙ από 1/1/2007 - 31/12/2008   –  2η ασφ/κη κατηγορία   ΚΑΤΩ 5ετίας 
Ασφ/κη εισφορά 12 µήνες x  85,27µήν ας  =   1.023,24 €                                       ΕΙΣΦΟΡΑ ΣΥΝΟΛΟ: 1.023,24 €  (κωδ. αιτιολ. 1)  
Ε Εισφορά υπέρ ΟΑΕ∆  120 € ετήσια (10 € µηνιαία) ΕΙΣΦ. ΟΑΕ∆ ΣΥΝΟΛΟ:  120 €  (κωδ. αιτιολ. 70)  
ΑΣΦΑΛΙΣΜΕΝΟΙ από 1/1/2009 - 31/12/2012  –  1η ασφ/κη κατηγορία   ΚΑΤΩ 5ετίας 
Ασφ/κη εισφορά 12 µήνες x  69,34µήν ας  =   832,08 €     ΕΙΣΦΟΡΑ ΣΥΝΟΛΟ: 832,08 €    (κωδ. αιτιολ. 1)  
Ε Εισφορά υπέρ ΟΑΕ∆  120 € ετήσια (10 € µηνιαία)                                                    ΕΙΣΦ. ΟΑΕ∆ ΣΥΝΟΛΟ: 120 €   (κωδ.αιτιολ. 70)  
ΑΣΚΟΥΜΕΝΟΙ   –  1η ασφ/κη κατηγορία   ΚΑΤΩ 5ετίας  (ασφάλιση από ηµεροµην ία εγγραφής στον ΤΑΝ) 
Ασφ/κη εισφορά 12 µήνες x  69,34µήν ας  =   832,08 €   ΕΙΣΦΟΡΑ  ΣΥΝΟΛΟ:   832,08 €  (κωδ. αιτιολ. 1)   
Ε Εισφορά υπέρ ΟΑΕ∆  120 € ετήσια (10 € µηνιαία)                                                    ΕΙΣΦ. ΟΑΕ∆ ΣΥΝΟΛΟ:  120 €    (κωδ. αιτιολ. 70)   
ΤΟΜΕΑΣ ΕΠΙΚΟΥΡΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ∆ΙΚΗΓΟΡΩΝ ΝΕΟΙ ΑΣΦΑΛΙΣΜΕΝΟΙ    (ΝΑ) 
                              Τ. Ε. Α. ∆.  ασφαλισµένοι απ ό 1/1/1993
ΑΣΦΑΛΙΣΜΕΝΟΙ από 1/1/1993 - 31/12/2006   –  2η ασφ/κη κατηγορία   ΑΝΩ 5ετίας
Ασφ/κη εισφορά 12 µήνες x 51,16 µήν ας  =      613,92 € 
ΣΥΝΟΛΟ : 613,92 €
ΑΣΦΑΛΙΣΜΕΝΟΙ από 1/1/2007 - 31/12/2008   –  2η ασφ/κη κατηγορία   ΚΑΤΩ 5ετίας 
Ασφ/κη εισφορά 12 µήνες x  25,58 µήν ας  =      306,96 € 
ΣΥΝΟΛΟ : 306,96 €
ΑΣΦΑΛΙΣΜΕΝΟΙ από 1/1/2009 - 31/12/2012  –  1η ασφ/κη κατηγορία   ΚΑΤΩ 5ετίας
Ασφ/κη εισφορά  12 µήν ες x  20,80 µήν ας  =   249,60 € 
ΣΥΝΟΛΟ : 249,60 €
ΑΣΚΟΥΜΕΝΟΙ   –  1η ασφ/κη κατηγορία   ΚΑΤΩ 5ετίας  (ασφάλιση από ηµεροµην ία εγγραφής στον ΤΕΑ∆)                     
Ασφ/κη εισφορά 12 µήνες x  20,80 µήν ας  =   249,60 € 
ΣΥΝΟΛΟ : 249,60 €
                       ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ   ΕΤΕ     -    TR 4300         
ΛΟΓ/ΣΜΟΣ ΤΑΝ :   040-546154-57  ▬   Κωδικός  αιτιολογίας: 1 (ασφ/κή εισφορά) 
ΛΟΓ/ΣΜΟΣ ΤΑΝ :   040-546154-57  ▬ Κωδικός  αιτιολογίας: 70   ( ΟΑΕ∆ ) 
ΛΟΓ/ΣΜΟΣ ΤΕΑ∆ : 040-546155-31   ▬ Κωδικός  αιτιολογίας: 1 (ασφ/κή εισφορά) Νέοι ασφαλισµένοι του ΕΤΑΑ/ΤΑΝ που συµπλήρωσαν τριετία ασφάλισης ως την 30/6/2011 
µετατάσσον ται στην 2
η
ασφ/κή κατηγορία από 1/7/2011 –  Ν.3986/11,  άρθρο 44  παρ. 15 & 17  και
Ν.4019/11, άρθρο 20 παρ.5. 
Εισφορά υπέρ ΟΑΕ∆ -  Ν.3986/11,  άρθρο 44  παρ.2 -  καταβάλλε ται από 1/1/2011  από όλους τους
ασφαλισµένους (παλαιούς και νέους) του ΕΤΑΑ/ΤΑΝ και αποδίδεται στον ΟΑΕ∆. 
             
ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΕΙΣ 
1. Το ασφαλιστικό βιβλιάριο έτους 2012 π αραδίνεται εµπ ρόθεσµα απ ό  1/1/2013  έως  28/2/2013.    
Υπ οχρέωση τήρησης ασφαλιστικού βιβλιαρίου έχουν όλοι οι ασφαλισµένοι,  εκτός των
συµβολαιογράφων (οι ∆ικηγόροι µέλη του ∆ΣΑ π αραδίδουν τα ασφαλιστικά τους βιβλιάρια στα  
γραφεία του ΤΑΝ –  οι ∆ικηγόροι της λοιπ ής Επ ικράτειας στους οικείους ∆ικηγορικούς
Συλλόγους – οι ∆ικαστικοί Επ ιµελητές στα οικεία Ειρηνοδικεία).  
Το ασφαλιστικό βιβλιάριο π εριέχει διατάξεις, π ληροφορίες & οδηγίες σχετικά µε την τήρησή του
καθώς και µε την καταβολή της ασφαλιστικής εισφοράς. Στη διαδικτυακή µας θέση βρίσκονται
όλες οι π αραπ άνωπληροφορίες και οι τρέχουσες εισφορές.  
2.  Κάτω 5ετίας εισφορές καταβάλλουν όσοι ασφαλίστηκαν  µετά  την  1 /1 / 2007  στον ΤΑΝ  & 
ΤΕΑ∆.     Για την 5ετία ∆ ΕΝ υπ ολογίζεται ο χρόνος άσκησης – η 5ετία υπ ολογίζεται απ ό την
ηµεροµηνία της αρχικής υπ αγωγής στην ασφάλιση του κάθε Τοµέα &  ∆ ΕΝ διακόπ τεται & 
συνεχίζεται σε π ερίπ τωση διαγραφής-επ ανεγγραφής ή αλλαγής ιδιότητας κλπ   -Ν.1090/80, 
Ν.2150/93, άρθρο 19   
3.  Ασφαλισµένοι µέχρι 31/12/1992 (π αλαιοί ασφαλισµένοι - ΠΑ) θεωρούνται όσοι είχαν ασφαλιστεί
υπ οχρεωτικά σε οπ οιοδήπ οτε φορέα κύριας ασφάλισης της Ελλάδας ή του εξωτερικού, ή στο
∆ηµόσιο (ανεξάρτητα αν ασφαλίστηκαν στον ΤΑΝ π ριν ή µετά την 1/1/93)  - ασφαλισµένοι από
1/1/93 (νέοι ασφαλισµένοι -  ΝΑ)  θεωρούνται όσοι πρωτοασφαλίστηκαν σε οπ οιοδήπ οτε
φορέα κύριας ασφάλισης µετά την 1/1/93.   
4.  Απ ό τα π αραπ άνω π οσά των εισφορών αφαιρούνται τα π οσά π ου απ οδίδονται µε ΕΝΣΗΜΑ
απ ό τους ∆ικηγόρους, Υπ οθηκοφύλακες, ∆ικαστικούς Επ ιµελητές και ∆ικολάβους και τα π οσά
κράτησης επ ί των αναλογικών δικαιωµάτων των Συµβολαιογράφων και το υπ όλοιπ ο της
ελάχιστης ασφαλιστικής εισφοράς καταβάλλεται χρηµατικά στην ΕΤΕ. 
Για τους ∆ικηγόρους η αξία των (ενιαίων)  ενσήµων π ου έχουν επ ικολληθεί στο ασφαλιστικό
βιβλιάριο επ ιµερίζεται ισόποσα (50%  στο ΤΑΝ & 50%  στον ΤΕΑ∆) και το υπ όλοιπ ο ως τη
συµπλήρωση της υπ οχρεωτικής ελάχιστης εισφοράς στον κάθε Τοµέα, καταβάλλεται στην ΕΤΕ
στους λογαριασµούς του ΤΑΝ & του ΤΕΑ∆. 
       Εισφορά π ου έχει καταβληθεί,  π λέον της (ελάχιστης)  υπ οχρεωτικής,  δεν επ ιστρέφεται ή
συµψηφίζεται. 
  
Αντιλογισµός µεταξύ των Τοµέων δεν γίνεται, δεδοµένου ότι κάθε Τοµέας είναι αυτόνοµος  & 
έχει διαφορετικούς λογαριασµούς.   
Τυχόν υπερβάλλουσα (χρηµατικά ή µε ένσηµα)  καταβολή στον ΤΕΑ∆ δεν καλύπτει
οφειλή στον ΤΑΝ.  
Η εισφορά υπ έρ ΟΑΕ∆ καταβάλλεται σε χωριστό κ ωδικό στο λογ/σµό του ΤΑ Ν και απ οδίδεται
απ ό τον ΤΑΝ στον ΟΑΕ∆.   
5.  Οι ΣΥΜΒΟΛΑΙΟΓΡΑΦΟΙ π ρέπ ει να καταβάλλουν εντός της άνω π ροθεσµίας τη διαφορά της
ασφαλιστικής εισφοράς π ου υπολείπ εται µετά την αφαίρεση των κρατήσεων στα αναλογικά
δικαιώµατα.   Για τον έλεγχο της απ οδιδόµενης µε τα αναλογικά δικαιώµατα εισφοράς,  απ ό
1/1/93  και εφεξής,  υπ οχρεούνται να τηρούν αναλυτικές καταστάσεις π ου υπ ογράφονται απ ό
τους ίδιους, τηρούνται στο αρχείο τους και απ οτελούν δικαιολογητικό στοιχείο για π ροώθηση
οπ οιουδήπ οτε αιτήµατός τους π ρος τον ΤΑΝ,  καθώς και χορήγησης ασφαλιστικής
ενηµερότητας.   
6.  Οι υπ άλληλοι του ΤΥ∆Εκαταβάλλουν τα άνω π οσά εισφοράς υπ έρ του Τ.Ε.Α.∆. 
7.  ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΟΙ φορέων κύριας ασφάλισης καταβάλλουν τις άν ω εισφορές στον ΤΑΝ,  
π ροσαυξηµένες κατά 40% -  άρθρο 63,  π αρ. 6β του Ν.2676/99  –  ισχύει από 5/1/2001 -  ηπροσαύξηση δεν ισχύει στον ΤΕΑ∆. Όσοι συνταξιούχοι αναλάβουν εργασία ή αυτοαπ ασχολούνται
µετά τις 15/7/10  καταβάλλουν π ροσαυξηµένες κατά 50%  τις ασφαλιστικές εισφορές  –  Ν. 
3863/10,  άρθρ. 16.  Οι εργοδότες των ανωτέρω υπ οχρεούνται επ ίσης σε καταβολή
π ροσαυξηµένης εισφοράς.
8.  Σε π ερίπ τωση εξόδου απ ό την ασφάλιση του ΤΑΝ (π αραίτηση ή διαγραφή η συνταξιοδότηση) 
το ασφαλιστικό βιβλιάριο π ρέπει να υπ οβληθεί µαζί µε τα σ χετικά δικαιολογητικά απ ευθείας
στον ΤΑΝ. Σε π ερίπ τωση συνταξιοδότησης το ασφ/κό βιβλιάριο π ρέπ ει να κατατεθεί µαζί µε τα
υπ όλοιπ α δικαιολογητικά σύνταξης π ροκειµένου να αφαιρεθεί η καταβολή εισφοράς, αλλιώς θα
π αρακρατηθεί αυτή κατά την εκκαθάριση της σύνταξης.
9.  Η εισφορά στον ΤΑ Ν των ∆ικηγόρων σε πλήρη ή µερική ΑΝΑΣΤΟΛΗ δικηγορίας
παρακρατείται απ ό τις απ οδοχές του ∆ικηγόρου και απ οδίδεται απ ό τη µισθοδοτούσα Αρχή
κάθε µήνα µε µέριµνα του ∆ικηγόρου και υπ ολογίζεται στο 4% επ ί του βασικού µισθού – για
τους ασφαλισµένους µέχρι 31/12/92 (ΠΑΛΑΙΟΥΣ ασφαλισµένους) το π οσό αυτό δεν µπ ορεί να
είναι µηνιαία µικρότερο της εισφοράς άµισθου ασφ/νου άνω 5ετίας ( 160,69 € )  και χωρίς
ανώτερο π εριορισµό – για τους ασφαλισµένους απ ό 1/1/93 (ΝΕΟΥΣ  ασφαλισµένους) το άνω
π οσό δεν µπ ορεί να είναι µικρότερο της εισφοράς άµισθου ασφαλισµένου άνω 5ετίας της
ασφαλιστικής κατηγορίας π ου ανήκει ο ασφαλισµένος και χωρίς ανώτερο π εριορισµό.  
Σε π ερίπ τωση επ ιλογής του ΤΑΝ ως προαιρετική ασφάλιση για τους µετά την 1/1/93  ΝΕΟΥΣ
ασφαλισµένους (άρθρο 39 του Ν.2084/92, όπως ισχύει), η µηνιαία κατώτερη εισφορά είναι  η
εισφορά της ασφ/κής κατηγορίας π ου ανήκει ο ασφαλισµένος π ροσαυξηµένη κατά 50%. 
Η εισφορά υπ έρ ΟΑΕ∆ καταβάλλεται απ ό τον ασφαλισµένο, όπως οι λοιπ οί ∆ικηγόροι, ετήσια.   
Στον ΤΕΑ∆ οι ∆ικηγόροι σε αναστολή καταβάλλουν οι ίδιοι ε τήσια &  χρηµατικά στην ΕΤΕ την
ασφαλιστική τους εισφορά όπως οι λοιπ οί ασφαλισµένοι (άνω ή κάτω 5ε τίας). 
10.  Η ασφαλιστική εισφορά των ∆ικηγόρων π ου απ ασχολούνται µε ΕΜΜΙΣΘΗ ΕΝΤΟΛΗ π ρέπ ει να
απ οδοθεί κατά τα 2/3  απ ό τον εντολέα ταµειακά ως την 31/1/2012  και κατά το 1/3  απ ό τον
∆ικηγόρο ως 29/2/2012 µε το ασφαλιστικό του βιβλιάριο (το γραµµάτιο είσπ ραξης της ΕΤΕ του
εντολέα ή επ ικυρωµένο αντίγραφό του ή βεβαίωση καταβολής π ροσκοµίζεται   υπ οχρεωτικά
απ ό το ∆ικηγόρο µε το ασφαλιστικό βιβλιάριο). 
Οι εντολείς των ∆ικηγόρων βαρύνονται επ ιπ λέον και µε µηνιαία εισφορά επ ί των απ οδοχών
του ∆ικηγόρου   -  Ν.1512/83,άρθρ.13,   Ν.1868/89,άρθρ.24,  Ν.2145/93,άρθρ.37 &  Ν.3232/04, 
άρθρ.18                     www.tnomik.gr / εισφορών αµίσθων / π άγια αντιµισθία -  ΕΡΓΟ∆ΟΤΕΣ
Η εισφορά υπ έρ ΟΑΕ∆ καταβάλλεται απ ό τον ασφαλισµένο, όπως οι λοιπ οί ∆ικηγόροι ετήσια.   
11.  Μητέρες ασφαλισµένες άνω 5ετίας στον ΤΑΝ (σε όπ οια ασφαλιστική κατηγορία και αν
ανήκουν 1
η
-14
η
 ) καταβάλλουν εισφορές µειωµένες κατά 50% στον κλάδο κύριας σύνταξης
(ΤΑΝ) κατά το 12µηνο π ου ακολουθεί το µήνα τοκετού (άρθρο 141, π αρ.2 του Ν.3655/3-4-08). 
Ισ χύει µόνο για ασφαλισµένες άνω 5ετίας, επ ειδή δεν επ ιτρέπ εται σώρευση µειώσεων. 
Για την καταβολή της µειωµένης εισφοράς π ρέπ ει να κατατεθεί ληξιαρχική π ράξη γέννησης   
π αιδιού (π ρωτότυπ η ή επ ικυρωµένο αντίγραφό της) κατά την π αράδοση του βιβλιαρίου.  
Η µείωση αφορά µόνο την εισφορά π ου καταβάλλουν οι µητέρες ασφαλισµένες και ∆ΕΝ αφορά
τους ΕΡΓΟ∆ΟΤΕΣ τους οι οπ οίοι υπ οχρεούνται στην καταβολή της εισφοράς τους στο ακέραιο. 
Κάθε εισφορά π ου καταβάλλεται απ ό τον εργοδότη (υπ οχρεωτική ή µε απ όφασή του)  για
µητέρα ασφαλισµένη στον ΤΑΝ π ρέπ ει να καταβάλλεται στο ακέραιο. 
12.  Τα ένσηµα π ου έχουν επ ικολληθεί στο ασφαλιστικό βιβλιάριο του 2012 είναι τα νέα ένσηµα π ου
κυκλοφορούν και χρησιµοπ οιούνται απ ό 1/10/08 απ ό τους ∆ικηγόρους ( αναπ ροσαρµογή αξίας
ενσήµων του ΤΑΝ και  ΤΕΑ∆ – ΥΑ Φ.10041/21224/931/07).   
Ο ασφαλισµένος υπ οχρεούται να συµπληρώσει όλα τα απ αραίτητα στοιχεία στο ασφαλιστικό
του βιβλιάριο και να υπ ογράψει, όπ ου χρειάζεται, κυρίως π ρέπ ει να συµπληρώσει αν είναι ΠΑ
(π αλαιός ασφαλισµένος) ή ΝΑ (νέος ασφαλισµένος). Στην ιστοσελίδα του ΤΑΝ βρίσκονται οι ανακοινώσεις των ασφαλιστικών εισφορών
κάθε έτους,  διατάξεις &  οδηγίες για την καταβολή της εισφοράς (εµπρόθεσµης ή
εκπρόθεσµης) και κάθε πληροφορία που αφορά τις ασφαλιστικές εισφορές. 
Λογαριασµοί της ΕΤΕ για απ όδοση υπόλοιπου ασφαλιστικής εισφοράς µε την ON LINE
διαδικασία TR 4300 & αυτόµατη καταχώρηση της καταβολής στη µηχανογραφική µερίδα του
καταβάλοντος   :    
                                                    οι λογαριασµοί υπάρχουν και στα ασφαλιστικά βιβλιάρια  
Αριθµός λογαριασµού  ΕΤΑΑ / ΤΑΝ                 :   040 – 546154 – 57  
Αριθµός λογαριασµού  ΕΤΑΑ / Τ.Ε.Α.∆.           :   040 – 546155 – 31 
Αριθµός π ελάτη  ΕΤΕ  (ΕΤΑΑ /  ΤΑΝ)               :      9805690008  
Κωδικός αιτιολογίας   1     (για υπ όλοιπ ο εισφοράς 2012)    στον ΤΑΝ  &  ΤΕΑ∆    
Κωδικός αιτιολογίας  70    (για εισφορά υπ έρ ΟΑΕ∆  2012)    στον ΤΑ Ν     
Αριθµός Μητρώου ασφαλισµένου στον ΤΑ Ν  (κωδ.υπ όχρεου)   ( Α.Μ. / ΤΑ.Ν. )      
Αριθµός Μητρώου εντολέα στον ΤΑΝ (κωδ.υπ όχρεου)  (στην π άγια αντιµισθία)   
Από 1/1/2011  η είσπραξη των ασφαλιστικών εισφορών διενεργείται
υποχρεωτικά µέσω Τράπεζας – Ν. 3863/10. 
Κάθε καταβολή προς τον ΤΑΝ & τον ΤΕΑ∆ ασφαλισµένων και εργοδοτών στην
ΕΤΕ γίνεται και µε Internet  Banking  (www.nbg.gr), µε αυτόµατη καταχώρηση
της καταβολής στη µηχανογραφική µερίδα ασφαλισµένου ή εργοδότη. 
                                                                      Από τους Τοµείς ΤΑΝ και ΤΕΑ∆                                                
                                                                                       του ΕΤΑΑ
ΚΑΘΕ ΑΙΤΗΣΗ ∆ΙΚΗΓΟΡΟΥ ΠΡΟΣ ΤΟΝ ΤΑΝ (ΜΕ ΟΠΟΙΟ∆ΗΠΟΤΕ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ) 
ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΦΕΡΕΙ ΕΝΣΗΜΟ 2 € ΤΑΝ & ΓΙΑ ∆ΙΚΗΓΟΡΟΥΣ ΤΟΥ ∆ΣΑ 1,15 € ΤΠ∆Α. 
www.tnomik.gr                                                                   ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                                      ∆ΕΚΕΜ ΒΡΗΣ  2012                           
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ  ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ & ΠΡΟΝΟΙΑΣ
ΕΝΙΑΙΟ ΤΑΜΕΙΟ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΑ ΑΠΑΣΧΟΛΟΥΜ ΕΝΩΝ   (  Ε.Τ.Α.Α. ) 
ΤΟΜΕΑΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΝΟΜΙΚΩΝ       (  Τ.Α.Ν. )         & 
ΤΟΜΕΑΣ ΕΠΙΚΟΥΡΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ∆ΙΚΗΓΟΡΩΝ    ( Τ.Ε.Α.∆. ) 
∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ          ΤΜΗΜΑ ΕΙΣΦΟΡΩΝ ΑΜΙΣΘΩΝ  
ΤΗΛ.  210.5296.140                                           www.tnomik.gr 
   ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ   Γ ’   
   ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΕΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ 2012 ΤΑΝ & ΤΕΑ∆ 
ΓΙΑ  ΑΣΦΑΛΙΣΜΕΝΟΥΣ ΑΠΟ 1/1/1993  ( ΝΕΟΙ ΑΣΦΑΛΙΣΜΕΝΟΙ  -  ΝΑ ) 
 ΠΟΥ ΕΧΟΥΝ ΕΠΙΛΕΞΕΙ ΑΝΩΤΕΡΗ ΑΣΦ/ΚΗ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΑΠΟ ΤΗΝ 
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΠΟΥ ΥΠΑΓΟΝΤΑΙ ΠΟΧΡΕΩΤΙΚΑ (Π∆ 125/93 & Ν. 3986/11) 
                                                                                                        
                                                2
η
ασφαλιστική κατηγορία
ΤΑΝ      2.046,36    €   ε τήσια                  (  170,53    €     µηνιαία εισφορά ) 
ΤΕΑ∆      613,92     €  ε τήσια                  (     51,16    €     µηνιαία εισφορά )  
     3
η
ασφαλιστική κατηγορία
ΤΑΝ      2.426,04     €   ε τήσια                 (  202,17    €     µηνιαία εισφορά ) 
ΤΕΑ∆      727,80     €   ε τήσια                  (    60,65    €     µηνιαία εισφορά ) 
     4
η
ασφαλιστική κατηγορία
ΤΑΝ      2.804,64     €   ε τήσια                  (  233,72   €     µηνιαία εισφορά ) 
ΤΕΑ∆      841,44     €   ε τήσια                   (   70,12    €     µηνιαία εισφορά ) 
     5
η
ασφαλιστική κατηγορία
ΤΑΝ      3.167,16     €   ε τήσια                  (  263,93   €     µηνιαία εισφορά ) 
ΤΕΑ∆      950,16      €   ετήσια                  (   79,18    €     µηνιαία εισφορά ) 
     6
η
ασφαλιστική κατηγορία
ΤΑΝ      3.445,56     €   ε τήσια                  (  287,13   €     µηνιαία εισφορά )   
ΤΕΑ∆    1.033,68    €   ε τήσια                   (   86,14    €     µηνιαία εισφορά ) 
     7
η
ασφαλιστική κατηγορία
ΤΑΝ      3.714,72     €   ε τήσια                  (  309,56   €     µηνιαία εισφορά ) 
ΤΕΑ∆    1.114,44    €    ετήσια                  (   92,87    €     µηνιαία εισφορά ) 
     8
η
ασφαλιστική κατηγορία
ΤΑΝ      3.984,00     €   ε τήσια                  (  332,00   €     µηνιαία εισφορά ) 
ΤΕΑ∆    1.195,20    €    ετήσια                  (   99,60    €     µηνιαία εισφορά ) 
     9
η
ασφαλιστική κατηγορία
ΤΑΝ      4.253,16     €   ε τήσια                  (  354,43   €     µηνιαία εισφορά ) 
ΤΕΑ∆    1.275,96    €    ετήσια                  ( 106,33    €    µηνιαία εισφορά ) 
            10
η
ασφαλιστική κατηγορία
ΤΑΝ      4.522,44    €   ε τήσια                   (  376,87   €     µηνιαία εισφορά ) 
ΤΕΑ∆    1.356,72   €   ε τήσια                   (  113,06    €     µηνιαία εισφορά ) 
            11
η
ασφαλιστική κατηγορία
ΤΑΝ      4.791,60    €   ε τήσια                   ( 399,30    €     µηνιαία εισφορά ) 
ΤΕΑ∆    1.437,48   €   ε τήσια                   ( 119,79     €     µηνιαία εισφορά )                               12
η
ασφαλιστική κατηγορία
ΤΑΝ      5.060,76    €   ε τήσια                   ( 421,73    €     µηνιαία εισφορά ) 
ΤΕΑ∆    1.518,24   €   ε τήσια                   ( 126,52     €     µηνιαία εισφορά ) 
                              13
η
ασφαλιστική κατηγορία
ΤΑΝ      5.330,04    €   ε τήσια                   (  444,17   €     µηνιαία εισφορά ) 
ΤΕΑ∆    1.599,00   €   ε τήσια                   (  133,25    €     µηνιαία εισφορά ) 
                              14
η
ασφαλιστική κατηγορία
ΤΑΝ      5.599,20     €  ε τήσια                   (  466,60   €     µηνιαία εισφορά ) 
ΤΕΑ∆    1.679,76    €  ε τήσια                   (   139,98   €     µηνιαία εισφορά ) 
∆ΙΕΥΚΡΙΝΙΣΕΙΣ (εκτός των περιλαµβανοµένων στην ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ  B’)
• Οι ασφαλιστικές εισφορές για τις κατηγορίες 2
η
 – 14
η,
 ,  π ου επ ιλέγονται απ ό τον
ασφαλισµένο,  καταβάλλονται στο ακέραιο,  χωρίς τη µείωση 50%  της π ρώτης
πενταετίας      -   Ν.2150/93, άρθρο 19, π αρ. 4  
• Οι ασφαλισµένοι µετά την 1/1/1993  µπ ορούν να υπ οβάλλουν αίτηση /  υπεύθυνη
δήλωση για επ ιλογή ανώτερης της υπ οχρεωτικής ασφαλιστικής κατηγορίας π ου
υπ άγονται,  µετά την ισχύ του Ν.3986/11  εντός του π ρώτου διµήνου κάθε έτους (η
οπ οία ισχύει για ολόκληρο το έτος).  Η δήλωση επ ιλογής ανώτερης κατηγορίας ισ χύει
για όλα τα επ όµενα της δήλωσης ασφαλιστικά έτη µέχρι ανάκλησής της απ ό τον
ασφαλισµένο και η ανάκληση ισχύει απ ό το έτος εντός του οπ οίου γίνεται η ανάκληση
και όχι για π ροηγούµενα έτη.  
Οι ασφαλισµένοι π ου έχουν ήδη υπ αχθεί σε ανώτερη ασφαλιστική κατηγορία, 
π αραµένουν στην ασφαλιστική κατηγορία επ ιλογής τους, εφόσον αυτή εξακολουθεί να
είναι ανώτερη της υπ οχρεωτικής π ου υπ άγονται,  σύµφωνα µε το Ν.3986/11,  όπως
ισχύει βάσει του χρόνου ασφάλισής τους.  
• Η επ ιλογή ασφαλιστικής κατηγορίας δηλώνεται χωριστά για τον Τοµέα Ασφάλισης
Νοµικών (ΤΑΝ)  και χωρισ τά για τον ΤΕΑ∆,  εφόσον υπ άρχει ευχέρεια επ ιλογής
διαφορε τικής ασφαλιστικής κατηγορίας για τον κάθε Τοµέα,  ισχύει απ ό την π ρώτη του
έτους υπ οβολής της δήλωσης επ ιλογής και για ολόκληρο το έ τος    -     Π.∆. 125/93, 
άρθρο 2, π αρ. 2 
• Ο ασφαλισµένος έχει τη δυνατότητα επ ιλογής κατώτερης ασφαλιστικής κατηγορίας
απ ό αυτή π ου είχε επ ιλέξει στο π ροηγούµενο έτος (Α∆Σ 4202/13/2006),  εφόσον η
κατώτερη είναι η υπ οχρεωτική ασφαλιστική κατηγορία.  
• Τα π αράβολα ΠΡΟΑΓΩΓΗΣ ∆ικηγόρου στο Εφε τείο ή στον Άρειο Πάγο είναι τα
αναλογούντα της ασφαλιστικής κατηγορίας π ου ανήκει κατά το έτος προαγωγής. 
• Σε π ερίπ τωση ΠΑΓΙΑΣ αντιµισθίας ο εργοδότης υπ οχρεούται να καταβάλλει την
εισφορά  (2/3) ανάλογα µε την ασφαλιστική κατηγορία π ου έχει επ ιλέξει ο ∆ικηγόρος  -  
Εγκύκλιος ΤΑΝ  408/07 
• Σε όπ οια ασφαλιστική κατηγορία ανήκει ο ∆ικηγόρος δικαιούται να επ ικολλήσει ένσηµα
στο ασφαλιστικό του βιβλιάριο, τα οπ οία αφαιρούνται απ ό την ετήσια ασφαλιστική του
εισφορά – Ν.3232/04, άρθρο 18, π αρ. 7 
• Σε π ερίπ τωση επ ιλογής ανώτερης της υπ οχρεωτικής ασφαλιστικής κατηγορίας απ ό
Υπ οθηκοφύλακες,   ∆ικαστικούς Επ ιµελητές και Συµβολαιογράφους δεν αφαιρούνται
απ ό την ασφαλιστική τους εισφορά ένσηµα ή π οσά κράτησης επ ί των αναλογικών
δικαιωµάτων. 
        Από τους Τοµείς ΤΑΝ και ΤΕΑ∆  
            του ΕΤΑΑ
www.tnomik.gr

Νομική Βοήθεια γιά Νέους

Νομική Βοήθεια Γιά Νέους

  Αν είσαι νέος έως 30 ετών και χρειάζεσαι νομική βοήθεια αλλά δεν έχεις τους αναγκαίους   οικονομικούς πόρους, η Γενική Γραμματεία Νέας Γενιάς μέσω του προγράμματος «Νομική Βοήθεια  για Νέους» μπορεί να καλύψει την εκπροσώπησή σου τόσο εξωδικαστικά όσο και ενώπιον των δικαστηρίων.
 

Επιθεώρηση Συγκοινωνιακού Δικαίου